Hlavná obsah

Voľby do Európskeho parlamentu (08.06.2024)

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 2

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 3

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 4

Obec

1. Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024 na podmienky obce po schválení harmonogramu vládou Slovenskej republiky
2. Aktualizovať stály zoznam voličov priebežne
3. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania do troch dní od podania námietky
4. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti; pri určovaní volebných miestností dbať na čo najľahší prístup zdravotne postihnutých voličov; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebných miestností zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu do 05. 03. 2024
5. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a elektronicky zaslať príslušnému pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky v kraji jeho meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový kontakt a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť do 15. 03. 2024 zmenu priebežne, najneskôr do 08.06.2024
6. Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb do 15. 03. 2024
7. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do 15. 03. 2024
8. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie do 10. 04. 2024
9. Rozdeliť vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických subjektov, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná do 10. 04. 2024
10. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu do 10. 04. 2024
11. Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu od 24. 04. 2024 do 07. 06. 2024
12. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie do 26. 04. 2024
13. Dopísať do zoznamu voličov občanov iných členských štátov Európskej únie, ktorí o to požiadali a spĺňajú zákonom ustanovené podmienky do 29. 04. 2024
14. Zaslať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky zoznam občanov iného členského štátu Európskej únie zapísaných v obci do zoznamu voličov s údajmi uvedenými v žiadosti do 02. 05. 2024
15. Vyčiarknuť zo zoznamu voličov občana Slovenskej republiky, ktorý je podľa oznámenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zapísaný v zozname voličov iného členského štátu Európskej únie priebežne
16. Zaregistrovať zapisovateľov okrskových volebných komisií pre potreby elektronického spracovania výsledkov volieb prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu Slovenskej republiky do 03. 05. 2024
17. Zabezpečiť pre okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisnice okrskovej volebnej komisie do 10. 05. 2024
18. Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách do 14. 05. 2024
19. Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu do 23. 05. 2024
20. Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií do 31. 05. 2024
21. Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie do 31. 05. 2024
22. V spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky vykonať celoplošnú skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách do 05. 06. 2024
23. Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti vrátane výpočtovej techniky umožňujúcej vyhotovenie fotokópie zápisnice okrskovej volebnej komisie po jej odsúhlasení okresnou volebnou komisiou do 07. 06. 2024
24. Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii najneskôr 08. 06. 2024
25. Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov a zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti najneskôr hodinu pred začatím hlasovania
26. Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie bezprostredne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie
27. Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisii do troch dní po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie
28. Zverejniť zápisnicu okrskovej volebnej komisie na webovom sídle obce alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá zriadené po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Bližšie informácie o voľbách nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Prehľad dôležitých termínov zverejnených na stránke Ministerstva vnútra SR

Dňa 06. 04. 2024 sa v obci Tvrdošovce z celkového počtu oprávnených voličov 4 148 zúčastnilo v 2. kole voliebprezidenta Slovenskej republiky 1 951 voličov, čo znamená 47,03 % účasť.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1. Ivan Korčok, Ing. 866 hlasov

2. Peter Pellegrini, Ing. 1 070 hlasov

Touto cestou ďakujeme voličom, ktorí využili možnosť ísť voliť a odovzdali svoj hlas v 2.kole prezidentských volieb.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - 2.kolo (06.04.2024)

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 2

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 3

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 4