Hlavná obsah

zdroj: www.volbysr.sk

Výsledky volieb si môžete stiahnuť tu (formát: pdf, veľkosť: 198 kB)

Informujeme voličov, ktorí sa zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôžu zúčastniť na voľbách osobne, pred voľbami si môžu požiadať o prenosnú urnu na obecnom úrade v kancelárii č. 17, alebo na tel. čísle: 64 92 413, resp. počas volieb u okrskových komisií.

V uvedenej kancelárii si môžu záujemcovia, ktorí nebudú môcť voliť v mieste svojho trvalého bydliska, požiadať aj o vydanie voličského preukazu. Voličské preukazy sa v zmysle volebného zákona vydávajú od 9. februára 2012 do 8. marca 2012.

organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012


Na prípravu a vykonanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky je potrebné  z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

1. Vypracovať organizačno-technické zabezpečenie volieb na podmienky obce
Termín: do 09.12.2011

2. Určiť zamestnancov zodpovedných za organizačné a technické zabezpečenie volieb
Termín: do 09.12.2011

3. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti
Termín: do 31.12.2011

4. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie
Termín: do 31.12.2011

5. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie
Termín:  16.01.2012

6. Zapísať do osobitného zoznamu voličov tých voličov,  ktorí nemajú trvalý pobyt na území  SR a požiadajú o voľbu poštou
Termín: od doručenia žiadosti do 20.01.2012  

7. Viesť evidenciu žiadosti voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a požiadajú o voľbu poštou
Termín: do doručenia žiadosti  do 20.01.2012

8. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a poučiť zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií o ochrane osobných údajov

Termín: do 30.01.2012

9. Riešiť  podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania
Termín:do troch dní od podania námietky

10. Zaslať obálky, hlasovacie lístky a poučenie o spôsobe  hlasovania voličom, ktorí požiadali  o voľbu poštou
Termín:  do 04.02.2012

11. Vydávať voličské preukazy a viesť ich evidenciu
Termín: od 09.02.2012 do  08.03.2012

12. Zabezepečiť doručenie zoznamu kandidátov voličom
Termín: do 14.02.2012

13. Zabezpečiť doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb voličom
Termín: do 14.02.2012

14. Vyhradiť miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií
Termín: do  17.02.2012

15. Zabezpečiť vybavenie volebných miestností
Termín: do 09.03.2012

16. Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii
Termín: najneskôr 10.03.2012

17. Odovzdať  okrskovej volebnej komisií zoznam voličov v dvoch rovnopisoch
Termín: 10.03.2012 najneskôr 2 hodiny pred začatím hlasovania

18. Odovzdať doručené návratné  obálky okrskovej volebnej komisii
Termín: 10.03.2012 ihneď po začatí hlasovania

19. Odovzdať doručené  návratné obálky a osobitný zoznam voličov okrskovej volebnej komisii, v ktorej zozname voličov sú zapísaní voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt  na území SR
Termín: 10.03.2012

20.  Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu  od okrskových volebných komisií
Termín: bezodkladne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie

Informácie Ministerstva vnútra SR o voľbách do NR SR 2012

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012

V zmysle ust. § 12 ods.  1 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov boli utvorené nasledovné volebné okrsky a volebné miestnosti v obci Tvrdošovce:

1. okrsok – Základná škola, Nová cesta 9, Tvrdošovce,

2. okrsok – Obecný dom, Obchodná 8, Tvrdošovce,

3. okrsok – Obecný dom, Obchodná 8, Tvrdošovce,

4. okrsok – Materská škola, Hlboká 19, Tvrdošovce.