Hlavná obsah

Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)   s c h v a ľ u j e   pre územie Obce Tvrdošovce tento

Štatút Obce Tvrdošovce

§ 1
Úvodné ustanovenia

 

 1. Štatút Obce Tvrdošovce upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
 2. Štatút obce Tvrdošovce je základným normatívnym a organizačným predpisom obce.

§ 2
Postavenie obce

 1. Obec Tvrdošovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.
 2. Územie obce Tvrdošovce je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie. Zmeny územia obce Tvrdošovce možno vykonať len v súlade s platnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení a s osobitnými právnymi predpismi.
 3. Obec Tvrdošovce je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
 4. Obec Tvrdošovce má svoje vlastné symboly, ktoré orgány obce používajú pri výkone samosprávy.
 5. Názov obce sa uvádza v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny. Názov obce môže zmeniť vláda Slovenskej republiky iba so súhlasom obce.
 6. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
 7. Ukladať obci Tvrdošovce povinnosti a obmedzenia pri výkone samosprávy možno len na základe zákona a na základe medzinárodnej zmluvy.

 

§ 3
Obyvatelia obce Tvrdošovce, ich práva a povinnosti

 1.  Obyvateľom obce Tvrdošovce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
 2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce výkonom svojich práv a povinností, ktoré sú zakotvené predovšetkým v ust. § 3 ods. 2 a 3 zákona o obecnom zriadení.
 3. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na území obce nehnuteľný majetok, alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

 

§ 4
Samospráva obce

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
 2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
 • orgánmi obce,
 • miestnym referendom,
 • zhromaždením obyvateľov obce.
 1. Obec pri výkone samosprávy najmä
 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce; vyhlasuje dobrovoľnú zbierku,
 • rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis,vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
 • utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 • plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; spravuje trhoviská,
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
 • organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci,
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
 • plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.
 1. Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.
 2. Obec vo veciach územnej samosprávy ustanoví nariadením
 • - názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny,
 • - pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene,
 • - pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb,
 • - podrobnosti o organizácii miestneho referenda,
 • - činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 • - ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Obec môže ustanoviť nariadením aj iné podrobnosti.

 1. Obyvatelia obce majú právo na prístup k informáciám o výkone samosprávy, prenesenom výkone štátnej správy na obec a o zámeroch rozvoja obce. Orgány obce zabezpečujú informovanosť obyvateľov obce o ich činnosti a o rozvoji obce priamo na rokovaní obecného zastupiteľstva, na zhromaždení obyvateľov, na úradných tabuliach, miestnym rozhlasom a na webovom sídle obce.
 2. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
 3. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
 4. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote. Úradná tabuľa obce je umiestnená v budove Obecného úradu v Tvrdošovciach.

 

§ 5
Orgány obce

 1. Orgánmi obce Tvrdošovce sú:
  • obecné zastupiteľstvo,
  • starosta obce.
 2. Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach zriaďuje alebo zrušuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány.
 3. V obci Tvrdošovce sú ďalej zriadené:
  • obecná polícia,
  • obecný hasičský zbor.
 4. Postavenie, právomoc a pôsobnosť orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva vyplýva zo zákona o obecnom zriadení a ďalších osobitných zákonov.

 

§ 6
Obecné zastupiteľstvo

 

 1. Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach je zastupiteľský zbor obce Tvrdošovce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Tvrdošovce na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 2. Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach má 12 poslancov.
 3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce Tvrdošovce, pôsobnosť a právomoc obecného zastupiteľstva vymedzuje zákon o obecnom zriadení a ďalšie osobitné zákony.
 4. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života obce.
 5. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Tvrdošovciach.

 

§ 7
Starosta obce

 

 1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.
 2. Starosta
  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
 3. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní (okrem uznesení o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu).

 

§ 8
Zástupca starostu

 

 1. Starosta obce Tvrdošovce má jedného zástupcu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.
 2. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
 3. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia podľa § 13a ods.1 písm. c) až i) zákona o obecnom zriadení, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu.
 4. Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje zákon o obecnom zriadení.

 

§ 9
Komisie obecného zastupiteľstva

 1.  Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
 2. Pri obecnom zastupiteľstve v Tvrdošovciach sú zriadené nasledovné stále komisie:
  • - komisia na ochranu verejného záujmu,
  • - finančná komisia,
  • - komisia životného prostredia a stavebných vecí.
 3. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
 4. Komisie zasadajú podľa potreby, pričom zasadnutia komisií nie sú verejné.
 5. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva - a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
 6. Predseda komisie riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne so zapisovateľom komisie pripravuje program schôdze, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok.
 7. Zapisovateľ komisie je zamestnancom obce. Zapisovateľ komisie zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie, vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie, zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie, plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
 8. Komisie sú poradným orgánom obecného zastupiteľstva na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a pre obec dôležitým investičným zámerom, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať.
 9. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

§ 10
Hlavný kontrolór obce

 

 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu (zákon č. 552 /2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme).
 2. Postavenie, pôsobnosť, funkčné obdobie, ako aj výkon funkcie hlavného kontrolóra sú vymedzené v zákone o obecnom zriadení a v ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch.
 3. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie
 •  poslanca obecného zastupiteľstva,
 •  starostu,
 •  člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
 •  iného zamestnanca obce,
 •  podľa osobitného zákona.
 1. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Na zvolenie hlavného
  kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Hlavný kontrolór v obci Tvrdošovce vykonáva svoju funkciu na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
 2. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
 3. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný predkladať najmenej raz ročne správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
 4. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
 • opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
 • hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
 • uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods.1 zákona o obecnom zriadením alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
 1. Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
 2. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

 

§ 11
Obecný úrad

 

 1. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
 2. Obecný úrad najmä:
 • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií,
 • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
 • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.
 1. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
 2. Obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.
 3. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu, ktorý vydáva starosta.
 4. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

 

§ 12
Prednosta obecného úradu

 

 1. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta obce.
 2. Prednosta obecného úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s nim podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
 3. Prednosta obecného úradu plní úlohy v zmysle zákona o obecnom zriadení.
 4. Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

 

§ 13
Poslanci obecného zastupiteľstva obce Tvrdošovce

 1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním a poslanci sú volení na obdobie štyroch rokov. Spôsob voľby poslancov určuje osobitný právny predpis. V obci Tvrdošovce je 12 poslancov.
 2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.
 3. Poslanec je povinný najmä
 • zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
 • zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
 • dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
 • obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,
 • informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva,
 • prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca.
 1. Práva a povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva upravuje zákon o obecnom zriadení.
 2. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

 

§ 14
Riadenie obecnej samosprávy

 

 1. Obecné zastupiteľstvo a starosta obce majú originálnu, zo zákona a tohto štatútu pochádzajúcu pôsobnosť. Každý z nich má zodpovednosť za jej výkon a následky voči voličom, štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám v rozsahu, v ktorom je oprávnený konať.
 2. Medzi obecným zastupiteľstvom a starostom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, ich vzájomné vzťahy vymedzuje zákon a tento štatút. Pred voličmi sú rovnocenní partneri, pretože obidva orgány obce sú volené priamo voličmi. V rámci rešpektovania kompetencií obidvoch orgánov obce a sľubu starostu a poslanca obecného zastupiteľstva je vzájomná spolupráca obidvoch orgánov obce v rámci dobrých mravov – vzájomné rešpektovanie, úcta a slušnosť.
 3. Orgány zriadené obecným zastupiteľstvom v rozsahu svojej pôsobnosti majú zodpovednosť za jej výkon a následky voči obecnému zastupiteľstvu.
 4. Zamestnanci obce (okrem hlavného kontrolóra obce) za svoju činnosť a plnenie úloh na obecnom úrade zodpovedajú starostovi. Pôsobnosť, organizáciu obecného úradu a ich pracovné činnosti upravuje organizačný poriadok obecného úradu.

 

§ 15
Vnútorné vzťahy orgánov a organizačných jednotiek a zariadení

 

Vzťah starostu a obecného zastupiteľstva

- Starosta je samostatným orgánom obce konštituovaný nezávisle od obecného zastupiteľstva

a preto je v zásade od neho nezávislým. Obecné zastupiteľstvo ho nekonštituovalo a teda ho nemôže ani odvolať z funkcie.

- Starosta obce nie je poslancom obecného zastupiteľstva. Zvoláva ho, predsedá mu, podpisuje jeho uznesenia a všeobecne záväzné nariadenia obce, nemôže na jeho rokovaní hlasovať.
- Zo vzájomných vzťahov starostu a obecného zastupiteľstva zákon ustanovuje, že starosta môže predkladať obecnému zastupiteľstvu vlastné návrhy a má právo veta voči jeho uzneseniam (okrem uznesení o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a uznesenia o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu), o ktorých sa domnieva, že odporujú zákonu alebo sú pre obec zjavne nevýhodné.

- Obecné zastupiteľstvo:

   - určí plat starostu,

   - vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu.

 

Vzťah starostu a jeho zástupcu

Okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať, okrem vecí majetkovoprávnych a pracovnoprávnych, ustanoví starosta v poverení zastupovaním starostu.

 

Vzťah starostu a hlavného kontrolóra

- S právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom starosta obce je povinný uzavrieť pracovnú zmluvu.
- Starosta vytvára materiálne a technické podmienky na plnenie úloh hlavného kontrolóra.
- Medzi starostom a hlavným kontrolórom nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

 

Vzťah starostu a komisií

- Prostredníctvom obecného úradu starosta zabezpečuje organizačné a administratívne veci komisiám obecného zastupiteľstva.

- Medzi starostom a komisiami nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

 

Vzťah obecného zastupiteľstva a komisií

- Ukladať úlohy komisiám obecného zastupiteľstva môže len obecné zastupiteľstvo.
- Predsedovia a členovia komisií sú postavení na rovnakej úrovni.

 

Vzťah hlavného kontrolóra a vedúcich rozpočtových organizácií obce

Vedúci rozpočtových organizácií sú povinní rešpektovať hlavného kontrolóra obce a pri jeho kontrolnej činnosti musia vytvárať podmienky na plnenie jeho úloh. Nie je medzi nimi vzťah nadriadenosti a podriadenosti.

 

§ 16
Obecný hasičský zbor

 1. Obec má zriadený Obecný hasičský zbor, ktorý je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, ktorý plní úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení, zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zo všeobecne záväzných nariadení obce.
 2. Obecný hasičský zbor vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie.

 

§ 17
Obecná polícia

 

 1. Na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenie iných úloh obce, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí starostu je na území obce Tvrdošovce zriadená obecná polícia.
 2. Obecná polícia nesie názov: „Obecná polícia Tvrdošovce“.
 3. Obecná polícia je zriadená obecným zastupiteľstvom, podrobnejšiu úpravu organizácie polície, jej úloh a postavenie, povinnosti náčelníka polície a jej zamestnancov, vzťahy polície k samosprávnym orgánom obce a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravuje Organizačný poriadok Obecnej polície Tvrdošovce.
 4. Obecnú políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú a odvoláva z funkcie obecné zastupiteľstvo na návrh starostu. Náčelník obecnej polície zodpovedá za svoju činnosť starostovi.
 5. Oprávnenia a povinnosti obecnej polície upravujú osobitné zákony.

 

§ 18
Miestne referendum

 

 1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce za podmienok ustanovených zákonom o obecnom zriadení.
 2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o:
 • zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
 • o odvolanie starostu,
 • petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,
 • zmenu označenia obce, alebo
 • ak tak ustanovuje osobitný zákon.
 1. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

 

§ 19
Zhromaždenie obyvateľov obce

 

 1. Obecné zastupiteľstvo alebo starosta môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti na prerokovanie vecí územnej samosprávy, ak § 2aa ods. 2 zákona o obecnom zriadeníneustanovuje inak.
 2. Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce:
 • ak o to požiada petíciou aspoň najmenej 30 % obyvateľov obce oprávnených voličov
 • ak o to požiada 1/3 všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
 1. Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obecného úradu, vyhlásením v obecnom rozhlase a na webovom sídle obce.
 2. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.§ 20
Majetok obce

 

 1. Majetok obce Tvrdošovce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré nadobudne obec podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení alebo ktoré nadobudne obec na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.
 2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.
 3. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 4. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
 5. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
 6. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Tvrdošovciach v súlade s platnou právnou úpravou.
 7. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce a zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 21
Financovanie obce

 

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.

Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.

 

§ 22

Rozpočet obce

 

 1. Základom finančného hospodárenia obce je viacročný rozpočet obce, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri roky. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet, jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
 2. Obec zverejní návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
 3. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce, obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území. Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí, ktoré sú:
 • podiely na daniach v správe štátu ako osobitný druh finančného vzťahu,
 • dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
 • ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
 1. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky musí byť zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
 2. Obec môže vytvárať peňažné fondy, ktorých zdrojmi môžu byť najmä:
 • prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
 • zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení,
 • zostatky týchto fondov z minulých rozpočtových rokov. Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
 1. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie Obecný úrad v Tvrdošovciach. Ročnú účtovnú závierku Obce Tvrdošovce overuje audítor. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi o rozpočtových pravidlách.
 2. Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Rozpočet obce upravuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

§ 23

Rozpočtové provizórium

 

 1. Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, hospodári obec podľa schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka. Rozpočtové provizórium trvá a uplatňuje sa až do schválenia rozpočtu obce. Výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov obce. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.

 

§ 24
Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

 

 1. Obec spolupracuje vo veciach spoločného záujmu obce Tvrdošovce s okolitými mestami a obcami.
 2. Obec môže spolupracovať s inými obcami a mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, ako aj zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
 3. Združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 4. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami, alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.
 5. Dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

§ 25
Vzťahy s orgánmi štátu, s právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

 

 1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.
 2. Práva a povinnosti obce pri výkone štátnej správy prenesenej na obec vymedzuje zákon o obecnom zriadení a ďalšie osobitné zákony.
 3. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

§ 26
Symboly obce Tvrdošovce

Obecné symboly sú :

- erb obce Tvrdošovce,

- vlajka obce Tvrdošovce,

- pečať obce Tvrdošovce,

- znelka obce Tvrdošovce.

§ 27
Erb obce Tvrdošovce

 

 1. Erb obce Tvrdošovce má túto podobu:
 • v červenom štíte na zelenej oblej pažiti strieborný, zlatým trojitým krížom ukončený pamätník v podobe na užšom podstavci stojaceho zastrešeného hranola so zlatou nikou
 • vo väčšom erbe je základný erb doplnený o heraldického patróna v podobe svätého Adalberta – Vojtecha ako biskupa v striebornom rúchu, so striebornou zlatolemou mitrou, so zlatým pektorálnym krížom, v pravici s troma zlatými striebornými strelkami opatrenými šípmi, v ľavici so zlatou berlou.
 1. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas obce.
  Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 3 tohto ustanovenia.
  Žiadosť musí obsahovať:
 • úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
 • obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia).
 1. Erb obce sa používa:
 • na pečatidle obce,
 • na úradných listinách,
 • na insígniách starostu,
 • na budovách, kde má sídlo Obecný úrad Tvrdošovce,
 • na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,
 • v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
 • na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancov obce,
 • na rovnošatách zamestnancov obecnej polície a obecného požiarneho zboru,
 • na označenie vozidiel obce, obecnej polície a obecného požiarneho zboru.

Veľký erb sa používa:

 • na listinách o udelení čestného občianstva obce Tvrdošovce, ceny obce Tvrdošovce a uzneseniach obce Tvrdošovce,
 • na označenie vstupu do obce Tvrdošovce a výstupu z obce Tvrdošovce.
 1. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
 2. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.
 3. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

 

§ 28
Vlajka obce Tvrdošovce

 

 1. Vlajka obce Tvrdošovce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/6), červenej (1/6), bielej (2/6), zelenej (1/6) a žltej (1/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
 2. Vlajku obce Tvrdošovce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Obec označuje vlajkou zástavou budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
 1. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
 2. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8, ods. 8, Zákona č. 63/1993 Z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).
 3. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
 • zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
 • na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
 1. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

 

§ 29
Pečať obce

 

 1. Pečať obce Tvrdošovce tvorí erb obce Tvrdošovce s hrubopisom „OBEC Tvrdošovce“.
 2. Pečať obce sa používa na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočnosti vydaných pri výkone samosprávy.
 3. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
 4. Pečať uschováva starosta obce.

 

§ 30

Znelka obce

1. Znelka Obce Tvrdošovce bola vyhodnotená na slávnostnom zasadnutí Obecného    zastupiteľstva, konaného dňa 24.08.2012 pri príležitosti XIV. osláv Dni sv. Štefana.

2. Znelku tvorili dvaja Tvrdošovčania, a to Katalin Lantos Borbély a Ronald Mészáros.

3. Znelka Obce Tvrdošovce odznie pri každom slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Tvrdošovce, v úvode tvrdošovského programu Televízie Carisma a pri oznámení programov Dní sv. Štefana v miestnom rozhlase.

 

§ 31

Ďalšie odvodené symboly obce

 1. Zástava obce Tvrdošovce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).
 2. Krátka zástava obce Tvrdošovce je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.
 3. Koruhva obce Tvrdošovce predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.
 4. Znaková zástava obce Tvrdošovce má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.
 5. Kombinovaná alebo tiež „veľká“ koruhva obce Tvrdošovce predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.
 6. Štandarda starostu obce Tvrdošovce má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

 

§ 32

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

 

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

1. Čestné občianstvo obce Tvrdošovce,

2. Cena obce Tvrdošovce,

3. Odmeny.

 

§ 33

Čestné občianstvo obce Tvrdošovce

 

 1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Tvrdošovce.
 2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta a ktorá sa pečatí pečaťou obce. Ak je poctený cudzí štátny príslušník, možno vyhotoviť listinu dvojjazyčne tak, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného, resp. v niektorom svetovom jazyku.
 4. Slávnostné odovzdanie listiny pocteného sa vykoná spravidla na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Tvrdošovce.

 

§ 34

Cena obce Tvrdošovce

 

 1. Cena obce Tvrdošovce sa udeľuje za:
  1.1.  vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
  1.2. činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jej propagáciu doma i v zahraničí,
  1.3. činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jej občanov,
  1.4. iné dlhoročné aktivity v prospech obce.Činnosti uvedené v bodoch 1.1. až 1.4. nemôžu byť pracovnou náplňou navrhnutých laureátov, za ktoré dostávajú pravidelnú odmenu, mzdu. Cena obce sa udeľuje laureátovi, ktorý vykonáva činnosť v prospech obce a jej obyvateľov bezodplatne, bez nároku na odmenu.
 2. Návrhy na udelenie ceny obce môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. občania obce najneskôr do 31. júla príslušného roka, v ktorom sa cena obce navrhuje udeliť. Návrhy sa podávajú písomne s náležitým odôvodnením v zmysle bodu 1. Predložené a odôvodnené návrhy na udelenie ceny obce vyhodnotí obecné zastupiteľstvo, ktoré na zasadnutí OZ tajným hlasovaním určia laureáta/-ov ceny obce.
 3. Cenu obce Tvrdošovce tvorí plaketa s erbom obce a finančný dar v hodnote 200,00 €. K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, dátum narodenia laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.
 4. Cenu obce Tvrdošovce slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce v termíne určenom obecným zastupiteľstvom.
 5. Cena obce Tvrdošovce sa môže udeliť raz ročne, na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
 6. Cena obce sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 5 rokov.
 7. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.
 8. Cena obce nemôže byť udelená osobám zúčastňujúcim sa na výbere a hlasovaní o laureátoch.

 

§ 35
Odmeny

 

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a finančné odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

§ 36

Cena starostu obce Tvrdošovce

 1. Cenu starostu obce Tvrdošovce udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.
 2. Cenu starostu obce Tvrdošovce tvorí plaketa s erbom obce, finančný dar v hodnote 200,00 €.
 3. Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 10-krát.
 4. Evidencia sa vedie v Kronike obce Tvrdošovce, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené ceny.

 

 

§ 37

Kronika

 

 1. Kronika obce Tvrdošovce sa vedie v úradnom jazyku a v maďarskom jazyku.
 2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú priebežne.
  Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta. Za vedenie kroniky prináleží kronikárovi finančná odmena určená starostom obce.

 

§ 38

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu.
 3. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
 4. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
 5. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

§ 39

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

 

 1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

§ 40
Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Štatút obce Tvrdošovce je základnou právnou normou obce Tvrdošovce.
  Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia a rozhodnutia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
 2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach.
 3. Štatút obce Tvrdošovce bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Tvrdošovciach dňa 13.12.2022 uznesením č. 2/13122022 písm. A bod 15 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
 4. Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Tvrdošovce sa ruší Štatút Obce Tvrdošovce schválený Obecným zastupiteľstvom Tvrdošovce zo dňa 22.01.2019 uznesením č. 2/22012019 písm. bod 6 a Dodatok č. 1 k Štatútu obce Tvrdošovce schválený Obecným zastupiteľstvom Tvrdošovce dňa 08. júna 2021 uznesením č. 18/08062021 písm. A bod 13.

 

 


V Tvrdošovciach, dňa 19.12.2022

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Marián Tóth, MBA

                                                                                                                  starosta obce