Hlavná obsah

www.masdolnepovazie.sk

LEADER je nástrojom integrovaného územného rozvoja na miestnej úrovni. Priamo bude prispievať k vyváženému územnému rozvoju vidieckych oblastí. Integrovaný rozvoj vidieka má vychádzať z vnútra vidieckych oblastí na základe verejno-súkromného partnerstva. V tomto období je potrebné viac sa zamerať na prílev finančných prostriedkov do súkromného a občianskeho sektora.

Metóda LEADER môže hlavne prispieť k riešeniu problémov spojených s lokálnou nezamestnanosťou, kedy práve prístupom zdola nahor je možné identifikovať potreby v danom území aj v oblasti tvorby pracovných miest a sociálnych inovácií. LEADER tak v prvom rade prispeje k zvýšeniu rastu a zamestnanosti, k rozvoju inovácií, ako aj k mobilizácii lokálnych zdrojov.

Opatrenie LEADER reaguje na nasledovné identifikované potreby:

 • udržanie existujúcich a vytváranie nových pracovných miest a posilnenie ekonomickej stability/životaschopnosti malých podnikov na vidieku;
 • zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja vo vidieckych obciach s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia;
 • podpora predaja domácej produkcie  a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov.

Sekundárne opatrenie reaguje na potreby:

 • posilnenie vedomostnej základne, transferu znalostí, inovačnej výkonnosti a spolupráce poľnohospodárstva, potravinárstva a LH;
 • zvýšiť efektivitu všetkých výr. faktorov a dosiahnuť nárast prid. hodnoty poľn., potrav. a lesných podnikov;
 • zvýšiť energetickú efektívnosť a zvýšenie podielu využívania OZE;
 • rozvoj IKT vo vidieckych obciach.

Miestne akčné skupiny (MAS) predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na

miestnej úrovni. V podmienkach Slovenska sa miestnou akčnou skupinou môžu stať občianske združenia, ktoré budú na základe hodnotenia stratégií rozvoja vybraté Ministerstvom pôdohospodárstva SR a bude im udelený Štatút MAS. Týmto rozhodnutím získajú zároveň finančnú podporu na realizáciu svojej stratégie.

Úlohou miestnej akčnej skupiny je:

 • vypracovanie a vykonávanie stratégie CLLD, kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého územia MAS;

 • vypracovanie

  nediskriminačných a transparentných kritérií pre výber projektov
 • zabezpečenie súladu so stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie;

 • príprava a uverejnenie výziev na predkladanie návrhov alebo konanie pre predkladanie pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií;

 • prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu

 • výber operácií a stanovenie výšky podpory a predloženie návrhov orgánu zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením;

 • monitorovanie vykonávania stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a podporovaných operácií a vykonávanie špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou.

 • riadenie činnosti miestnej akčnej skupiny a organizovanie stretnutí.

 • finančné riadenie.

Dňom 29.04.2015 bol MAS Csángó rozšírený o ďalšie obce. Schválením rozšírenia územia bol schválený aj zmena názvu na MAS Dolné Považie – Alsó Vágmente HACS. V súčasnosti územie MAS združuje 9 samospráv (Diakovce, Dlhá nad Váhom, Kráľová nad Váhom, Neded, Selice, Tešedíkovo, Tvrdošovce, Vlčany, Žihárec)a celkom má 39 členov.

 

Dotazník k spracovaniu Miestnej stratégie rozvoja územia MAS Dolné Považie – Alsó Vágmente HACS


 

MOŽNOSTI PODPORY PROSTREDNÍCTVOM STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA 2014-2020