Hlavná obsah

Vážení Tvrdošovčania,

Obec Tvrdošovce pripravuje strategický dokument „Komunitný plán sociálnych služieb obce Tvrdošovce na roky 2024 až 2030, ktorý slúži na nastavenie dlhodobých cieľov v tejto oblasti a vypracovanie sociálnych politík aplikovaných pre zvýšenie kvality života v obci.

Váš názor je pre nás dôležitý, preto Vás žiadame o vyplnenie krátkeho dotazníka.

Z spoluprácu ďakujeme!

Čítať ďalej...

Komunitný plán sociálnych služieb obce Tvrdošovce 2016 - 2023

(1. aktualizácia, schválená dňa 31. 5. 2018 FORMÁT: PDF, Veľkosť: 17 MB)

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) má fyzická osoba za podmienok usatnovených týmto zákonom právo výberu sociálnej služby a formu jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.

Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby?

Občania s trvalým pobytom v obci Tvrdošovce získajú základné informácie a potrebné žiadosti k posúdeniu odkázanosti na sociálnu službu na Obecnom úrade v Tvrdošovciach v kancelárii č. 1.

Žiadosť nájdete tu: vo formáte pdf, veľkosť: 116 kB

K uvedenej žiadosti je potrebné doložiť všetky odborné lekárske nálezy, prípadne prepúšťaciu správu z nemocnice a pod. Všetky tieto doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov od podania žiadosti. Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s ostatnými dokladmi doručí žiadateľ alebo ním poverená osoba osobne alebo poštou na adresu Obecného úradu, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce.

V domácnosti žiadateľa sa následne vykoná sociálne šetrenie sociálnym pracovníkom Obecného úradu Tvrdošovce za účelom vydania sociálneho posudku.

Sociálny posudok, žiadosť a všetky doklady budú podkladom pre vydanie zdravotného posudku, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby. Fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II až IV podľa zákona o sociálnych službách.

V prípade, ak stupeň odkázanosti je V a viac, žiadosť o poskytnutie sociálnej služby sa vybavuje prostredníctvom Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva.

Na základe zdravotného a sociálneho posudku bude žiadateľovi vypracovaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby. Po vydaní posudku o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby a rozhodnutia vo veci odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby na Obecnom úrade v Tvrdošovciach potvrdia právoplatnosť rozhodnutia.

Následne žiadateľ podá žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

Bližšie informácie:

Ing. Erika Szabóová

Obecný úrad Tvrdošovce, kanc. č. 1

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 N.Zámky

ÚPSVR Nové Zámky poskytuje:

- Odborné poradenstvo v oblasti sociálnych vecí a rodiny (pomoc v hmotnej núdzi, rodinné dávky, peňažné príspevky na komp.ŤZP, poskytnutie ošatenia pre občanov v núdzi, .....),

kontakt: Mgr. Renáta Kočišová, 035/2440500

- Odborné poradenstvo v oblasti služieb zamestnanosti (evidencia UoZ, informácie pre zamestnávateľa, štátna pomoc, nástroje aktívnych opatrení na trhu práce,..)

kontakt: Mgr. Michaela Šebeňová, 035/2440300

- Základné informácie o procese „Osobného bankrotu“ ,

kontakt: Mgr. Andrea Trnovszká, 035/2440333

 

Farská charita sv. Jozefa, Banskobystrická 1, Nové Zámky,

kontaktná osoba Pavol Pšenák, tel.kontakt.: 0944/979323

Poslaním a cieľom charity je:

- poskytovať základné sociálne poradenstvo pre všetky osoby v nepriaznivej životnej situácii a zabezpečiť nevyhnutné trvanlivé potraviny hlavne pre matky s deťmi a osoby v zlej sociálnej situácii

 

Nocľaháreň, mesto Nové Zámky, Považská 24, Nové Zámky,

kontaktná osoba Adriana Rozsnyóová, tel.kontakt: 035/6921741

Cieľová skupina:

- Novozámčania, ktorí sa ocitli v krajne nepriaznivej životnej situácii.

Mesto Nové Zámky poskytuje:

- ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,

- sociálne poradenstvo,

- nevyhnutné ošatenie a obuv (zabezpečované v rámci terénnej sociálnej služby – MsÚ, Hlavné nám. 10, Nové Zámky, vchod z ulice Radničná).

 

Komunitné centrum Kompas, Pribinova 3, Nové Zámky,

kontaktná osoba Mgr. Judita Presburgerová, tel.kontakt: 0908/484990

Zabezpečuje pomoc rodinám v núdzi formou distribúcie nevyhnutného ošatenia a obuvi, ako aj potravín z rôznych charitatívnych zbierok a humanitných darov

Cieľové skupiny Komunitného centra:

- Deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované,

- obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby,

- všetci obyvatelia mesta Nové Zámky v rámci komunitného rozvoja,

- ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené.

 

Organizácia sociálnej starostlivosti Šaľa

kontaktná osoba: Dr. Ľubor Gáll,

tel. kontakt: 0917 384 901

Krízové centrum mesta Šaľa – zahŕňa nízkoprahové denné centrum, nocľaháreň a útulok

-          krízové centrum poskytuje sociálne služby, ktoré sú nástrojom sociálnej pomoci ľuďom,

-          zameriava sa na riešenie sociálnej núdze poskytovaním služieb a pomoci jednotlivcom, skupinám alebo komunitám.

Nízkoprahové denné centrum

Krízové centrum 927 01 ŠAĽA, Partizánska ul. 1
kontakt: Mgr. Andrea Kováčová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 917 384 901

Poskytuje sociálnu služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorou je jej ohrozenie sociálnym vylúčením alebo obmedzenie schopnosti spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy najmä z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,  pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností .

Nocľaháreň

Krízové centrum 927 01 ŠAĽA, Partizánska ul. 1
vedúci: RSDr. Peter Gomboš
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
mobil: +421 917 180 983

-          Poskytuje nocľah - ubytovanie počas noci, sociálne poradenstvo a vytvára podmienky nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Útulok Krízové centrum 927 01 ŠAĽA, Partizánska ul. 1
vedúci: RSDr. Peter Gomboš
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 31 7706537

-          Útulok poskytuje prechodné ubytovanie klientom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc alebo spoločensky neprispôsobivým občanom. Ubytovanie sa poskytuje na nevyhnutný čas, pokiaľ si klient nevyrieši bytovú situáciou, spravidla najviac na obdobie 12 mesiacov.

 

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, o.z.

Sociálne centrum, Kopec 14, Šurany, kontaktná osoba Ing. Ján Ňukovič, t.č.: 0911/956095

Činnosť spolku na Slovensku sa viaže s pomocou sociálne slabým rodinám, jednotlivcom, ľuďom bez domova, bývalým chovancom detských domovov, odsúdeným.

Útulok poskytuje :

-          asistenčnú pomoc

-          pracovnú terapiu

-          resocializáciu

Asistenčná pomoc sa poskytuje prostredníctvom sociálneho pracovníka najmä pri vybavovaní osobných dokladov a sociálnych dávok, pomoc pri hľadaní zamestnania s ohľadom na individuálne potreby klienta.

Toto sociálne centrum pomáha svojim klientom pod dohľadom a asistenciou odborného personálu získať nádej na nový život so zachovaním dôstojnosti klienta a pripraví ich fungovať v bežných životných situáciách a adaptovať sa do spoločnosti aj po skončení ich pobytu v sociálnom centre.

 

Mesto Štúrovo

NOCĽAHÁREŇ
Mesto Štúrovo poskytuje ubytovanie pre bezdomovcov formou nocľahárne. Zariadenie poskytuje pre fyzickú osobu , ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie :

-          ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania a

-          vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

Kontakt: Mgr. Michaela Pajchortová, t.č. 036/2851341

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.