Hlavná obsah

Dňa 29. októbra 2022 od 7.00 do 20.00 hod sa uskutočnia na Slovensku spojené regionálne voľby, a to voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. V  Tvrdošovciach budú vytvorené opäť 4 volebné okrsky, kde budú môcť voliči hlasovať:

1. okrsok v budove ZŠ na Novej ceste

2. a 3. okrsok v Kultúrnom dome na Obchodnej ulici

4. okrsok v budove MŠ na Hlbokej ulici.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o prenosnú urnu pred voľbami na obecnom úrade v kanc. 12, resp. na tel. čísle: 035/ 6 492 413. V deň konania volieb môže volič požiadať o prenosnú urnu okrskovú volebnú komisiu.

V spojených župných a komunálnych voľbách budú môcť hlasovať aj voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 doma do špeciálnej volebnej schránky. Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. Hlasovanie zabezpečia dvaja vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie. Oprávnený volič podáva  žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu výlučne telefonicky v úradných hodinách obecného úradu v období od 24. októbra do 28. októbra do 12.00 hod. na telefónnom čísle: 035/6492413.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi MVK svoje osobné údaje v rozsahu:

- meno a priezvisko

- rodné číslo

- adresa trvalého pobytu

- adresa miesta, na ktorom žiada vykonať špeciálny spôsob hlasovania

- telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Čítať ďalej...

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Oznamujeme Vám, že e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej volebnej komisie pre voľby, ktoré sa konajú dňa 29.10.2022 je nasledovná:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Tvrdošovce

 1. Marián Tóth, Ing., MBA, 45 r., starosta, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva obce Tvrdošovce

Obec Tvrdošovce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Vo volebnom obvode sa volí 12 poslancov.

Volebný obvod číslo 1

 1. Lukács Balogh, Ing., 31 r., súkromný podnikateľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 2. Katarína Baloghová, Mgr., 40 r., pedagogička, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 3. Michal Bara, RNDr., 68 r., dôchodca, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 4. Kristián Birkus, Ing., 38 r., softvérový inžinier, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 5. Loránt Birkus, 49 r., zmenový majster, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 6. Iveta Birkusová, 51 r., administratívna pracovníčka, Kresťanskodemokratické hnutie
 7. Róbert Borbély, Ing., 50 r., regionálny riaditeľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 8. Tomáš Boroš, Ing., 36 r., podnikateľ v poľnohospodárstve, Kresťanskodemokratické hnutie
 9. František Buda, Ing., 57 r., ekonóm, Kresťanskodemokratické hnutie
 10. Jozef Csanda, 69 r., súkromný podnikateľ, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 11. Gabriel Fujas, Ing., 50 r., manager, Kresťanskodemokratické hnutie
 12. Lenka Fujasová, 48 r., riaditeľka tlačiarne, Kresťanskodemokratické hnutie
 13. Gabriela Halászová, 54 r., súkromná podnikateľka, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 14. Ildikó Leszkó, 54 r., hlavná kontrolórka, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 15. Imrich Mészáros, 56 r., živnostník, nezávislý kandidát
 16. Ivan Moravčík, 46 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
 17. Gabriel Oravek, 23 r., majster odbornej výchovy, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 18. Kamil Tóth, Ing., 44 r., záhradný a krajinný inžinier, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny
 19. Eva Vavrečanová, Ing., 41 r., inžinierka ekonómie, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny

Tvrdošovce, 7. 9. 2022

 

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb v obci Tvrdošovce: 5100.