Hlavná obsah

Verejný obstarávateľ: Obec Tvrdošovce
Sídlo: Novozámocká 56, Tvrdošovce, 941 10

Obec Tvrdošovce je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Profil verejného obstarávateľa nájdete tu.

Obec uplatňuje SMERNICU upravujúcu záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.

Smernica 1/2019 upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

SMERNICA 1/2017 - platné do 31.12.2018