Hlavná obsah

Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56/1, 941 10 Tvrdošovce,

IČO: 00309 338

v zastúpení Ing. Mariánom Tóthom, MBA, starostom obce, podľa §9a ods. 1 písm. a) Zákona Slovenskej národnej rady č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa §281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, predaj nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností pri Okresnom úrade Nové Zámky katastrálnom odbore, pre obec Tvrdošovce, kat. ú.: Tvrdošovce, vedenej na LV č. 1 ako:

Pozemok registra C-KN, parc. č.: 204, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 323 m2

 

V Tvrdošovciach, dňa 28.06.2024

Ing. Marián Tóth, MBA

starosta obce

 

Dokumenty:

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (formát: pdf, veľkosť: 283 kB)

Vzor kúpnej zmluvy (formát: pdf, veľkosť: 284 kB)

Vzor kúpnej zmluvy (formát: docx, veľkosť: 24 kB)