Hlavná obsah

Obec Tvrdošovce na základe §84 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Voľné pracovné miesto: učiteľka v Materskej škole na Hlbokej ulici, Hlboká 19, Tvrdošovce

(na zastupovanie počas materskej dovolenky)

Názov a adresa zamestnávateľa:

Obec Tvrdošovce

Novozámocká cesta 56

941 10 Tvrdošovce

Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania
  • Profesijný životopis
  • Overené doklady o nadobudnutom vzdelaní
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti: do 20.08.2024 do 14,00 h (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne) na adresu zriaďovateľa:

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce