Hlavná obsah

Návrhy

Návrh VZN č. 1/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
 

Aktuálne VZN

Dodatok č. 3 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb v Dennom stacionári pre dospelých v obci Tvrdošovce

Dodatok č. 3 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Príloha č. 1 k VZN 1/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi - editovateľná verzia, formát: docx, veľkosť: 21kB, formát: odt, veľkosť: 11kB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2018 o o miestnych daniach na kalendárny rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2018 o dani z nehnuteľnosti na území obce Tvrdošovce za kalendárny rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2018 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tvrdošovce na kalendárny rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2019/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2018 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva (dodatok č. 6)

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2018 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN č. 9/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tvrdošovce

VZN č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Príloha č. 1 k VZN 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi - editovateľná verzia, formát: docx, veľkosť: 21kB, formát: odt, veľkosť: 11kB

VZN č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Tvrdošovce

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Tvrdošovce

VZN č. 1/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Tvrdošovce

Prevádzkový poriadok Fit Parku na Kinizsiho ulici

Prevádzkový poriadok Detského ihriska na ulici Ružový rad

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tvrdošovce

VZN 6/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území obce Tvrdošovce 

VZN 5/2016 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Tvrdošovce – Zmeny a doplnky č.3

Príloha k VZN 5/2016: Zmeny a doplnky č. 3/2016

VZN 4/2016 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Tvrdošovce

VZN 5/2015 Trhový poriadok počas príležitostných trhov v obci Tvrdošovce

VZN 4/2015 Trhový poriadok pre Trhovisko na ul. Obchodná č. 3 v obci Tvrdošovce

VZN 3/2015 Trhový poriadok pre Tržnicu na ul. Obchodná č. 3 v obci Tvrdošovce

VZN 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Tvrdošovce

VZN 1/2015, ktorým sa zrušuje 5/2006 a 13/2012

VZN 5/2014 o podmienkach držania psov na území obce Tvrdošovce a vodenia psov na verejných priestranstvách

VZN 4/2014 o zriadení obecnej polície Tvrdošovce

VZN 3/2014 o zrušení VZN

VZN 5/2013 o poskytovaní sociálnych služieb v Dennom stacionári pre dospelých v obci Tvrdošovce

Dodatok k Dennému stacionáru

 

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2013 o poskytovaní sociálnych služieb v Dennom stacionári pre dospelých v obci Tvrdošovce

 

VZN 4/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

VZN 3/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

VZN 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

 

VZN 3/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Tvrdošovce

VZN 2/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Tvrdošovce

 

VZN 12/2011 na poskytovanie dotácií z rozpočtu obce na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov na území obce Tvrdošovce

Dodatok č. 1 k VZN č.12/2011 na poskytovanie dotácií z rozpočtu obce na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov na území obce Tvrdošovce

 

VZN 11/2011 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci

VZN 3/2011 o pridelení bytov a podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Tvrdošovce

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 3/2011 o pridelení bytov a podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Tvrdošovce

VZN 2/2011 o podmienkach spoločného stravovania občanov obce Tvrdošovce

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o podmienkach spoločného stravovania občanov obce Tvrdošovce

 

VZN 1/2011 o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov a pozemkov na území obce

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2011

 

VZN 1/2010 o spôsobe vykonania hlasovania obyvateľov obce Tvrdošovce /miestne referendum/

VZN 11/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Dodatok č. 2 k VZN č. 11/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

 

VZN 11/2008 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Tvrdošovce

 

VZN 2/2006 poskytovaní príspevku na dopravu do detského domova, v ktorom je diet'a umiestnené

 

VZN 3/2001 o vykonaní rozkopávkových prác na miestnych komunikáciách v obci Tvrdošovce

 

VZN 6/97 o spôsobe označovania ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

 

VZN 4/97 o zimnej údržbe

 


 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tvrdošovce 2015 - 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tvrdošovce 2015 - 2020

Príloha č. 1 Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR

Príloha č. 2 Finančný rámec pre realizáciu PHSR obce Tvrdošovce

Príloha č. 3 Zoznam členov riadiaceho tímu a pracovných skupín

Príloha č. 4 Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR

Príloha č. 5 Zoznam skratiek použitých v PHSR

 


Štatút obce Tvrdošovce

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného zastupiteľstva- neposlancov, a odmeňovanie ďalších členov - neposlancov Obce Tvrdošovce

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Tvrdošovce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Tvrdošovce

Dodatok č. 1 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Tvrdošovce

Organizačný poriadok Obecného úradu Tvrdošovce platný od 1. 4. 2019

Organizačná štruktúra obce a obecného úradu Tvrdošovce

Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska na Hlbokej ulici

Prevádzkový poriadok Viacúčelového ihriska Tvrdošovce

Cenník poplatkov za služby vykonávané Obecným úradom

Cenník za poskytované služby Obecného domu v Tvrdošovciach

Dodatok č.1 k Cenníku poplatkov za poskytované služby Obecného domu v Tvrdošovciach

Prevádzkový poriadok detského verejného ihriska na Považskej ulici

Rokovací poriadok OZ v Tvrdošovciach

Zásady odmeňovania poslancov OZ

Organizačný poriadok Obecnej polície Tvrdošovce

Požiarny poriadok obce Tvrdošovce

Príloha k požiarnemu poriadku obce Tvrdošovce

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Tvrdošovce

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

Cenník pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce platný od 1.1.2019

Komunitný plán sociálnych služieb obce Tvrdošovce 2016-2023

Podmienky poskytnutia finančného príspevku po ukončení vysokoškolského štúdia I. alebo II. stupňa

Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku po ukončení vysokoškolského štúdia I. alebo II. stupňa


 

Neplatné VZN

VZN č. 8/2017 2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tvrdošovce na kalendárny rok 2018

VZN č. 7/2017 o dani z nehnuteľnosti na území obce Tvrdošovce za kalendárny rok 2018

VZN č. 6/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2018

VZN č. 5/2017 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva (dodatok č. 5)

VZN č. 4/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2018/2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN č. 11/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tvrdošovce na kalendárny rok 2017

VZN č. 10/2016 o dani z nehnuteľnosti na území obce Tvrdošovce za kalendárny rok 2017

VZN č. 9/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017

VZN č. 8/2016 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Dodatok č. 4

VZN č. 7/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2017/2018 

VZN 3/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tvrdošovce

VZN 11/2015 o o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tvrdošovce na kalendárny rok 2016

VZN 10/2015 o dani z nehnuteľnosti na území obce Tvrdošovce na kalendárny rok 2016

VZN 9/2015 o miestnych daniach na kalendárny rok 2016

VZN 8/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

VZN 7/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2016/2017

VZN 6/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úrhadu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

Štatút obce Tvrdošovce

Organizačný poriadok Obecného úradu Tvrdošovce