Hlavná obsah

Návrhy

Návrh dodatku č. 3 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb v Dennom stacionári pre dospelých v obci Tvrdošovce

Návrh dodatku č. 3 k VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Návrh VZN č. 1/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Návrh VZN č. 2/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

 

Aktuálne VZN

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Príloha č. 1 k VZN 1/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi - editovateľná verzia, formát: docx, veľkosť: 21kB, formát: odt, veľkosť: 11kB

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2018 o o miestnych daniach na kalendárny rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2018 o dani z nehnuteľnosti na území obce Tvrdošovce za kalendárny rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2018 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tvrdošovce na kalendárny rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2019/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2018 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva (dodatok č. 6)

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2018 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN č. 9/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tvrdošovce

VZN č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Príloha č. 1 k VZN 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi - editovateľná verzia, formát: docx, veľkosť: 21kB, formát: odt, veľkosť: 11kB

VZN č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Tvrdošovce

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 2/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Tvrdošovce

VZN č. 1/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Tvrdošovce

Prevádzkový poriadok Fit Parku na Kinizsiho ulici

Prevádzkový poriadok Detského ihriska na ulici Ružový rad

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tvrdošovce

VZN 6/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území obce Tvrdošovce 

VZN 5/2016 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Tvrdošovce – Zmeny a doplnky č.3

Príloha k VZN 5/2016: Zmeny a doplnky č. 3/2016

VZN 4/2016 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Tvrdošovce

VZN 5/2015 Trhový poriadok počas príležitostných trhov v obci Tvrdošovce

VZN 4/2015 Trhový poriadok pre Trhovisko na ul. Obchodná č. 3 v obci Tvrdošovce

VZN 3/2015 Trhový poriadok pre Tržnicu na ul. Obchodná č. 3 v obci Tvrdošovce

VZN 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Tvrdošovce

VZN 1/2015, ktorým sa zrušuje 5/2006 a 13/2012

VZN 5/2014 o podmienkach držania psov na území obce Tvrdošovce a vodenia psov na verejných priestranstvách

VZN 4/2014 o zriadení obecnej polície Tvrdošovce

VZN 3/2014 o zrušení VZN

VZN 5/2013 o poskytovaní sociálnych služieb v Dennom stacionári pre dospelých v obci Tvrdošovce

Dodatok k Dennému stacionáru

 

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2013 o poskytovaní sociálnych služieb v Dennom stacionári pre dospelých v obci Tvrdošovce

 

VZN 4/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

VZN 3/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

VZN 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

 

VZN 3/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Tvrdošovce

VZN 1/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Tvrdošovce

 

VZN 12/2011 na poskytovanie dotácií z rozpočtu obce na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov na území obce Tvrdošovce

Dodatok č. 1 k VZN č.12/2011 na poskytovanie dotácií z rozpočtu obce na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov na území obce Tvrdošovce

 

VZN 11/2011 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci

VZN 3/2011 o pridelení bytov a podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Tvrdošovce

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 3/2011 o pridelení bytov a podmienkach nájmu nájomných bytov na území obce Tvrdošovce

VZN 2/2011 o podmienkach spoločného stravovania občanov obce Tvrdošovce

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o podmienkach spoločného stravovania občanov obce Tvrdošovce

 

VZN 1/2011 o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov a pozemkov na území obce

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2011

 

VZN 1/2010 o spôsobe vykonania hlasovania obyvateľov obce Tvrdošovce /miestne referendum/

VZN 11/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Dodatok č. 2 k VZN č. 11/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

 

VZN 11/2008 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Tvrdošovce

 

VZN 2/2006 poskytovaní príspevku na dopravu do detského domova, v ktorom je diet'a umiestnené

 

VZN 3/2001 o vykonaní rozkopávkových prác na miestnych komunikáciách v obci Tvrdošovce

 

VZN 6/97 o spôsobe označovania ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

 

VZN 4/97 o zimnej údržbe

 


 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tvrdošovce 2015 - 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tvrdošovce 2015 - 2020

Príloha č. 1 Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR

Príloha č. 2 Finančný rámec pre realizáciu PHSR obce Tvrdošovce

Príloha č. 3 Zoznam členov riadiaceho tímu a pracovných skupín

Príloha č. 4 Zoznam informačných zdrojov použitých v PHSR

Príloha č. 5 Zoznam skratiek použitých v PHSR

 


Štatút obce Tvrdošovce

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného zastupiteľstva- neposlancov, a odmeňovanie ďalších členov - neposlancov Obce Tvrdošovce

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Tvrdošovce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Tvrdošovce

Dodatok č. 1 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tvrdošovce a majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Tvrdošovce

Organizačný poriadok Obecného úradu Tvrdošovce

Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska na Hlbokej ulici

Prevádzkový poriadok Viacúčelového ihriska Tvrdošovce

Cenník poplatkov za služby vykonávané Obecným úradom

Cenník za poskytované služby Obecného domu v Tvrdošovciach

Dodatok č.1 k Cenníku poplatkov za poskytované služby Obecného domu v Tvrdošovciach

Prevádzkový poriadok detského verejného ihriska na Považskej ulici

Rokovací poriadok OZ v Tvrdošovciach

Zásady odmeňovania poslancov OZ

Organizačný poriadok Obecnej polície Tvrdošovce

Požiarny poriadok obce Tvrdošovce

Príloha k požiarnemu poriadku obce Tvrdošovce

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Tvrdošovce

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

Cenník pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce platný od 1.1.2019

Komunitný plán sociálnych služieb obce Tvrdošovce 2016-2023

Podmienky poskytnutia finančného príspevku po ukončení vysokoškolského štúdia I. alebo II. stupňa

Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku po ukončení vysokoškolského štúdia I. alebo II. stupňa


 

Neplatné VZN

VZN č. 8/2017 2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tvrdošovce na kalendárny rok 2018

VZN č. 7/2017 o dani z nehnuteľnosti na území obce Tvrdošovce za kalendárny rok 2018

VZN č. 6/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2018

VZN č. 5/2017 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva (dodatok č. 5)

VZN č. 4/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2018/2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN č. 11/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tvrdošovce na kalendárny rok 2017

VZN č. 10/2016 o dani z nehnuteľnosti na území obce Tvrdošovce za kalendárny rok 2017

VZN č. 9/2016 o miestnych daniach na kalendárny rok 2017

VZN č. 8/2016 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva Dodatok č. 4

VZN č. 7/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2017/2018 

VZN 3/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tvrdošovce

VZN 11/2015 o o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tvrdošovce na kalendárny rok 2016

VZN 10/2015 o dani z nehnuteľnosti na území obce Tvrdošovce na kalendárny rok 2016

VZN 9/2015 o miestnych daniach na kalendárny rok 2016

VZN 8/2015 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

VZN 7/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2016/2017

VZN 6/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úrhadu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

Štatút obce Tvrdošovce