Hlavná obsah

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA

O DRAŽBE NEHNUTEĽNOSTI

(podľa ust. § 140 a nasl. Exekučného poriadku)

Podľa ustanovenia § 140 a nasl. zákona NR SR 233/95 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov za účelom vymoženia pohľadávky oprávneného: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, Žilina, IČO: 36007099, zast. práv. zást. JUDr. Anna Kecerová Veselá, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO: 37908928, od povinného: Rastislav Stanko, Partizánska 1018/90, Rajec, IČO: 50079476, nar. 31.01.1981, na základe vykonateľného exekučného titulu platobného rozkazu č. 1Ro1663/2001 zo dňa 24.05.2001 vydaného Okresným súdom Žilina, návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie č. EX 656/09 a poverenia vydaného Okresným súdom Žilina na vykonanie exekúcie č. 5511056475 zo dňa 07.08.2009, oznamujem, že vykonám
dražbu nehnuteľností
Čas a miesto dražby
dňa 12.03.2019 o 11:00 hod.
v sídle súdneho exekútora, Exekútorský úrad Mgr. Bernarda Janíka, Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina.
Predmet dražby
Nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného: Rastislav Stanko, Partizánska 1018/90, Rajec, IČO: 50079476, nar. 31.01.1981

Celé znenie vyhlášky nájdete tu.

O B E C T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 1515/2018

O Z N Á M E N I E

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a na miestne šetrenie

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Karola Vargu a manž. Magdalény Vargovej, obaja bytom 941 10 Tvrdošovce,Mládežnícka 25, číslo žiadosti 1515/2018 zo dňa 26.11.2018 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e z a č a t i e s p r á v n e h o k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 1ks Smrek Normandsky (Normansky abiegnis) s obvodom kmeňa 84 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou . Uvedená drevina rastie v kat.území obce Tvrdošovce na Mládežníckej ulici v intraviláne obce, na pozemku C-KN parc.č. 705/1- Zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 2024 vo vlastníctve Karola Vargu a manž. Magdalénu Vargovú, obaja bytom Tvrdošovce, Mládežnícka č. 25.

Žiadosť bolaodôvodnenás tým, že drevina určená na výrub je veľmi vysoká, nestabilná, v prípade veterného počasia hrozí poškodenie rodinného domu žiadateľov, korene môžu zasahovať pod rodinný dom a poškodzovať jeho základy.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

7.12.2018 (piatok) o 10,00 hod.

so stretnutím pozvaných na mieste výrubu pred rodinným domom v predzáhradke na ul. Mládežnícka č.25 v Tvrdošovciach, C-KN parc.č. 705/1.

Čítať ďalej...

Výzva pre majiteľov nehnuteľností nachádzajúcich sa v ochrannom pásme vedenia V479/480 Gabčíkovo - Veľký Ďur

formát: pdf, veľkosť: 1.99 MB.

Vážení občania,

Starosta obce Tvrdošovce Vás srdečne pozýva na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. novembra 2018 (vo štvrtok) o 16,00 hod. v budove Obecného domu

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky z dôvodu aktualizácie zoznamu chovateľov a povinnosti registrácie chovov žiada chovateľov ošípaných, ktorí chovajú 1 alebo viac ks ošípaných, aby chov zahlásili na obecnom úrade, v kanc. č. 7, príp. na tel. č. 6492105 v termíne najneskôr do 23. 11. 2018.

Registrácia chovov ošípaných kde sa chová 1 ošípaná - usmernenie (pdf, 654 kB)

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 

Adresát: Jaroslav Rubiš, 94110 Tvrdošovce

Miesto uloženia zásielky: Daňový úrad Nitra, pobočka Nové Zámky

 

 

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hláseníí pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

oznámenie o uložení zásielky na pošte “

Maria Hlinková, nar. 1968 – do 22.11.2018

Miroslav Kokles, nar. 1980 – do 29.11.2018

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

Oznámenie o výrube

O B E C T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 1351/2018

O Z N Á M E N I E

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a na miestne šetrenie

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Miloslava Lengyela, bytom Gercenova 7, 851 01 Bratislava, číslo žiadosti 1351/2018 zo dňa 29.10.2018 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e z a č a t i e s p r á v n e h o k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 3 ks Smrek ihličnatý s obvodmi kmeňov 50 cm, 52cm a 48 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou . Uvedené dreviny rastiú v kat.území obce Tvrdošovce na ul. Lipový rad č. 24 v Tvrdošovciach v intraviláne obce, na pozemku C-KN parc.č. 1060/73- Zastavané plochy a nádvoria, ktorá nehnuteľnosť je vo vlastníctve obce Tvrdošovce. Pozemok je vo vlastníctve žiadateľa.

Žiadosť bolaodôvodnenás tým, že dreviny určené na výrub nebezpečne nakláňajú, v prípade silnejšieho vetra z dôvodu nestability môžu ohrozovať susedné stavby, ako aj bezpečnosť a priechodnosť cestnej komunikácie. Ďalej môže dôjsť k poškodeniu sieťových rozvodov.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

8.11.2018 (vo štvrtok) o 11,00 hod.

so stretnutím pozvaných na mieste výrubu pred rodinným domom na Lipový rad č.24 v Tvrdošovciach, C-KN parc.č. 1060/73.

Čítať ďalej...

Výzva na predkladanie ponúk

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)

Názov zákazky: Vybavenie učební pre Základnú školu J.A. Komenského, Tvrdošovce _ nábytok
Hlavné miesto dodania tovarov: Základná škola J.A. Komenského, Tvrdošovce
CPV: 39160000-1 – Školský nábytok

Celé znenie výzvy nájdete tu.

Príloha č. 1 Návrh na plnenie súťažných kritérií_nábytok