Hlavná obsah

Oznamujeme obyvateľom obce, že IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 30. mája 2019 (vo štvrtok) o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

Čítať ďalej...

Usmernenie k nahlasovaniu odcudzených hospodárskych zvierat do CEHZ

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky “ 10.5.2019

Róbert Lakatos– od Okresný súd Levice, do 27.5.2019

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č.3/28032019 písm. A bod 21 zo dňa 28.03.2019

SPOSOB PREVODU -   § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. území obce Tvrdošovce, C-KN parc. č. 3243/3-Trvale trávnaté porasty o výmere 492 m2, vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce v celosti.

Čítať ďalej...

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č.3/28032019 písm. A bod 19 zo dňa 28.03.2019

SPOSOB PREVODU -   § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území obce Tvrdošovce, E-KN parc. č. 3447/243-orná pôda o výmere 396 m2 vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti LV č. 5088 vo vlastníctve obce Tvrdošovce v podieli 19/20 (výmera činí 376,20 m2) a E-KN parc.č. 3447/244-orná pôda o výmere 413 m2, vedenej na LV č. 5813 vo vlastníctve obce Tvrdošovce v celosti.

Čítať ďalej...

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č.3/28032019 písm. A bod 20 zo dňa 28.03.2019

SPOSOB PREVODU -   § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. území obce Tvrdošovce, C-KN parc. č. 3448/58-Záhrada o výmere 80 m2, vedenej na výpise z katastra nehnuteľnosti na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce.

Čítať ďalej...

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č.3/28032019 písm. A bod 18 zo dňa 28.03.2019

SPOSOB PREVODU -   § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj predzáhradky   nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce, zamerané geometrickým plánom č. 12C/2018 z pôvodnej C-KN parc.č. 3245-Ostatné plochy   vedenej na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce vytvorená nová C-KN parc.č.3245/2-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 45 m2. Nehnuteľnosť sa nachádza na ul. Železničná v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č.3/28032019 písm. A bod 17 zo dňa 28.03.2019

SPOSOB PREVODU -   § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj predzáhradky   nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce, zamerané geometrickým plánom č.15/2018 z pôvodnej C-KN parc.č. 1137/20-Zastavané plochy a nádvoria vedenej na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce vytvorená nová C-KN parc.č. 1137/524-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2. Nehnuteľnosť sa nachádza na ul. J. Jesenského v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č.3/28032019 písm. A bod 15 zo dňa 28.03.2019

SPOSOB PREVODU -   § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

Čítať ďalej...

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č.3/28032019 písm. A bod 16 zo dňa 28.03.2019

SPOSOB PREVODU -   § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat.území obce Tvrdošovce, zamerané geometrickým plánom č.20/2013 z pôvodnej E-KN parc.č. 1558/100-Ostatné plochy vedenej na LV č.5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce bol vytvorený diel č.1 o výmere 44 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 8800/4-Zast.plochy a nádvoria a z pôvodnej E-KN parc.č. 1137/7-Zast.plocha nádvoria vedenej na LV č. 5242 bol vytvorený diel č.2 o výmere 101 m2, ktorý diel tvorí súčasť C-KN parc.č. 8800/4-Zast.plochy a nádvoria, celková výmera prevádzaných nehnuteľností činí 145 m2

Čítať ďalej...

OBEC   TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č.3/28032019 písm. A bod 14 zo dňa 28.03.2019

SPOSOB PREVODU -   § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat.území obce Tvrdošovce, C-KN parc.č. 1137/307-Zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2, vedenej na výpise z katastra nehnutšeľnosti na LV č.5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce,   nachádzajúcej sa na ul. I. Széchényiho v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...