Hlavná obsah

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Obecný úrad v Tvrdošovciach vydáva túto verejnú vyhlášku, ktorou sa vyzýva fyzická osoba – občan:

Ivan VANYA (1974)

bydlisko : Tvrdošovce bez adresy

aby sa dostavil do kancelárie č. 1 Obecného úradu v Tvrdošovciach na prevzatie jej adresovanej písomnosti od Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nové Zámky, F. Kapisztóryho 5, 940 58 Nové Zámky.

Upozorňujeme na skutočnosť, že pokiaľ si občan v obvyklých úradných hodinách do 15 dní od vyvesenia vyššie uvedenej písomnosti neprevezme, považuje sa posledný deň tejto lehoty za doručenie verejnou vyhláškou.

 

Mgr. Judita Veresová

prednostka OcÚ

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hláseníí pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

oznámenie o uložení zásielky na pošte“

Štefan Juhász, nar. 1960 – do 03.09.2018

Ján Šimko, nar. 1962 – do 10.09.2018

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hláseníí pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

oznámenie o uložení zásielky na pošte “

Ladislav Sárközi, nar. 1999 – do 27.08.2018

 

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

 O B E C     Z E M N É

 941 22 Zemné č. 268


č. 273/2018-03

Zemné, 9.8.2018

 

Obec Zemné, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý 24.4.2018 podal

Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 1/56, 941 10 Tvrdošovce

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia rozhodol podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a vydáva toto

r o z h o d n u t i e    o    u m i e s t n e n í   s t a v b y

"Prístavba k Obecnému domu Tvrdošovce, vybudovanie VNK, TS, DTR, NNK"
miesto stavby: Tvrdošovce

(ďalej len "stavba") na pozemkoch registra "C" parc. č. 1146/2, 1137/20, 616/2, 616/5, 618/2, 614/3, 614/5, 432/1, 432/3, 437/2, 436, 437/1 v katastrálnom území Tvrdošovce, druh pozemku parc. č. 1146/2, 1137/20, 616/2, 616/5, 618/2, 614/5, 432/1, 437/2, 436, 437/1 – zastavaná plocha a nádvorie, druh pozemku parc. č. 432/3, 614/3 – záhrada.

 

Stavba obsahuje:

SO - 05 Trafostanica TS

SO - 06 Káblová VN prípojka

SO - 07 Káblové NN rozvody

 

Stručný popis stavby:

Dokumentácia rieši návrh káblovej VN prípojky pre navrhovanú trafostanicu z existujúcej murovanej transformačnej stanice. Nová trafostanica bude kiosková nadzemná typu EH6 s max. výkonom 630 kVA. Elektrické NN rozvody budú inštalované z novovybudovanej transformačnej stanice EH6 káblovými rozvodmi, ukončenými na betónových stožiaroch

 

Účel stavby: skvalitnenie dodávky elektrickej energie pre prístavbu k obecnému domu

 

Druh stavby: líniová stavba

Úplne znenie územného rozhodnutia tu (formát: pdf, veľkosť: 1236 kB)

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.35/12072018 písm. A bod 5 zo dňa 12.07.2018

SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

 

1/ Predmet prevodu:

Nehnuteľnosť C-KN parc.č. 3243/3-Trvale trávnaté porasty o výmere 492 m2, vedenej na LV č.1 vo vlastníctve Obce Tvrdošovce, nachádzajúcej sa v kat. území obce Tvrdošovce.

Čítať ďalej...

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hláseníí pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

oznámenie o uložení zásielky na pošte “

 

Miroslav Kokles, nar. 1980 – do 24.8.2018

Zlatica Ďuráčová, nar. 1982 – do 24.8.2018

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

Oznamujeme obyvateľom obce, že XXXIX. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční

dňa 9. augusta 2018 (vo štvrtok) o 16,00 hod.

v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

Čítať ďalej...

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

oznámenie o uložení zásielky na pošte“

Viktória Csikósová, nar. 1995 – do 3.8.2018

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších

predpisov

 

Obecný úrad v Tvrdošovciach vydáva túto verejnú vyhlášku, ktorou sa vyzýva fyzická osoba – občan:

Norbert Szabó

bydlisko: Tvrdošovce bez adresy

 

aby sa dostavil do kancelárie č. 1 Obecného úradu v Tvrdošovciach na prevzatie jemu adresovanej písomnosti č. 1013336746/2018 od Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra.

 

Upozorňujeme na skutočnosť, že pokiaľ si občan v obvyklých úradných hodinách do 15 dní od vyvesenia vyššie uvedenej písomnosti neprevezme, považuje sa posledný deň tejto lehoty za doručenie verejnou vyhláškou.

 

…………………………..

Mgr. Judita Veresová

prednostka OcÚ

 

Vyvesené na úradnej tabuli obce Tvrdošovce dňa: 24.7.2018

Zvesené dňa:

Zodpovedná osoba: Ing. E. Šípošová ………………..

Číslo: 798/2018-03

Tvrdošovce 23.7.2018

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Obec Tvrdošovce, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej len „cestný zákon“), v nadväznosti na ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú 21.06.2018 podala

Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona, § 16 ods. 1 cestného zákona, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é     p o v o l e n i e

na stavbu

"Tvrdošovce - prepojenie ciest Golgota - Gaštanová"
miesto stavby: Tvrdošovce

(ďalej len "stavba") na pozemku registra "C" parc. č. 1045/1 v katastrálnom území Tvrdošovce, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „stavebný pozemok“).

 

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK

OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia   OZ č.35/12072018 písm. A bod 13 zo dňa 12.07.2018

 

SPOSOB PREVODU - AKO PRÍPAD HODNÝ OSOBITNÉHO ZRETEĽA

Čítať ďalej...