Hlavná obsah

O B E C  T V R D O Š O V C E

-------------------------------------------------------------------------------------

Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

Číslo: 924/2019

O Z N Á M E N I E

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a  p o z v á n k a na miestne šetrenie

Obec Tvrdošovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Ing. Alexandra Mészárosa a manž. Ivety Mészárosovej rod. Benkőovej, bytom 941 10 Tvrdošovce,Gorkého č.2, číslo žiadosti 924/2019 zo dňa 09.08.2019 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e  z a č a t i e  s p r á v n e h o  k o n a n i a

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub: 5 ks Smrek obyčajný (Picea abies) s obvodmi kmeňov 87 cm, 50 cm, 80 cm a 40 cm 108 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitý porast o výmere 25 m2. Uvedené dreviny rastú v kat.území obce Tvrdošovce na dvore rodinného domu žiadateľov na ul. Gorkého č.2, v intraviláne obce, na pozemku C-KN parc.č. 187/2-Zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č.2169, ktorá nehnuteľnosť je vo vlastníctve žiadateľov Ing. Alexandra Mészárosa a manž. Ivety Mészárosovej rod. Benkőovej v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

 

Žiadosť bolaodôvodnenás tým, že dreviny určené na výrub ohrozujú statiku susedného rodinného domu na parc.č. 192 v k.ú.Tvrdošovce

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

03.09.2019 (utorok) o 9,00 hod.

so stretnutím pozvaných na mieste výrubu pred rodinným domom na ulici Gorkého č.2 v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...

Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce


Číslo: 633/2019-03
Tvrdošovce, 16.8.2019ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE


Obec Tvrdošovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý 24.5.2019 podala Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len "navrhovateľ"), ktorého zastupuje Gabriel Mészáros, Jazdecká 20, 940 02 Nové Zámky a na základe tohto posúdenia rozhodol podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a vydáva toto

r o z h o d n u t i e    o    u m i e s t n e n í    s t a v b y


"NZ_TVRDOŠOVCE, VÝCHODNÁ VNK, TS, NNK"

miesto stavby: Tvrdošovce, Východná ulica, Nová ulica

(ďalej len "stavba") na pozemkoch registra "C" parc. č. 1137/20, 1150/1, 1150/2, 1155/1, 1556/1 v katastrálnom území Tvrdošovce, druh pozemkov: zastavaná plocha a nádvorie.

Členenie stavby:
SO 01 - VN zemné vedenie
SO 02 - NN zemné vedenie
SO 03 - Transformačná stanica

Celé znenie rozhodnutia nájdete tu.

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky“

Matej Farkaš – od Dôvera, pod. č. OA174679755SK do 30.8.2019

Martin Švelan – od Dôvera, pod. č. OA174541655SK do 30.8.2019

Vanesa Pekajová – od Dôvera, pod. č. OA174620826SK do 30.8.2019

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

Daňový úrad Nitra oznamuje miesto uloženia písomnosti pre adresáta:

Gejza Chmúra

Gabriel Panisz

Daňový úrad Nitra oznamuje miesto uloženia písomnosti pre adresáta: Jaroslav Rubiš

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

„Oznámenie o uložení doporučenej zásielky“

 

Ján Šimko – od Mgr. Polák, pod. č. OA112892254SK do 26.8.2019

Denis Szatmári – od JUDr. Krutý, pod. č. OA109543069SK do 27.8.2019

Marek Kiec – od Všeobecná zdravotná poisťovňa, do 30.8.2019

Ivan Vanya – od Všeobecná zdravotná poisťovňa, do 30.8.2019

 

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

 

 

O B E C    T V R D O Š O V C E

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce


číslo: 633/2019-02

Tvrdošovce, 12.7.2019

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len "navrhovateľ"),
ktorého zastupuje Gabriel Mészáros, Jazdecká 20, 940 02 Nové Zámky, podal 24.5.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

"NZ_TVRDOŠOVCE, VÝCHODNÁ VNK, TS, NNK"
miesto stavby: Tvrdošovce, Východná ulica, Nová cesta

na pozemkoch registra "C" parc. č. 1137/20, 1150/1, 1150/2, 1155/1, 1556/1 v katastrálnom území Tvrdošovce. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

 

Členenie stavby:

SO 01 - VN zemné vedenie

SO 02 - NN zemné vedenie

SO 03 - Transformačná stanica

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.4/30052019 písm. A bod 26 zo dňa 30.05.2019

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúcej sa v kat. území obce Tvrdošovce, zamerané geometrickým plánom č.28/2019 z pôvodnej E-KN parc.č. 3435/100-ost.plochy vedenej na LV č. 5242 vo vlastníctve obce Tvrdošovce v celosti vytvorená nová C-KN parc.č. 3366/91-Záhrada o výmere 111 m2.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Jedná sa o pozemok, ktorý tvorí časť záhrady vo vlastníctve žiadateľky , t.č. pre obec nepotrebný a inak nevyužiteľný. Pozemok je oplotený, t.č. je pre obec nepotrebný a inak nevyužiteľný.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená vo výške 4,20 eur/m2 v zmysle Cenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce o odpredaj pozemkov. Zdôvodnenie zníženia predajnej ceny: Na vyrovnanie terénu bola navozená zemina, čo vyžiadalo nemalé investície a na odvedenie povrchových vôd je udržiavaný odvodňovací járok.

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 4/30052019 písm. A bod 26 zo dňa 30.05.2019 pre Marekovú Denisu rod. Kuruczovú, bytom Tvrdošovce, Sládkovičova č.26 do jej výlučného vlastníctva v celosti.

Čítať ďalej...

ZVEREJNENIE ZÁMERU OBCE TVRDOŠOVCE ODPREDAŤ MAJETOK OBEC TVRDOŠOVCE

zverejňuje

v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE TVRDOŠOVCE

na základe uznesenia OZ č.3/28032019 písm. A bod 31 zo dňa 28.03.2019

SPOSOB PREVODU - § 9a ods. 8, písm. e) Zákona SNR č. 138 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ako prípad hodný osobitného zreteľa

1/ Predmet prevodu:

Odpredaj pozemku nachádzajúcej sa v kat. území obce Tvrdošovce, C-N parcč.1150/1-Zast.plochy a nádvoria o výmere 18.30 m2, vedenej na LV č.1 vo vlastníctve obce Tvrdošovce a C-KN parc.č. 1150/2-Zast.plochy a nádvoria o výmere 17,10 m2 vedenej na LV č. 662á vo vlastníctve obce Tvrdošovce. Presná výmera odkúpených pozemkov sa upresní po geodetickom zameraní pozemkov.

2/ Spôsob prevodu: majetku obce majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

3/ Dôvody prevodu spôsobom uvedeným v § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

Odpredaj pozemkov je za účelom plánovanej kioskovej transformačnej stanice v rámci stavby „NZ-Tvrdošovce, Východná VNK, TS, NNK“ – SO 03 Transformačná stanica.

4/ Kúpna cena:

Bola stanovená vo výške 10,00 eur/m2 v zmysle Cenníka pozemkov vo vlastníctve obce Tvrdošovce o odpredaj pozemkov.

5/ Usporiadanie:

Usporiadanie sa uskutoční vyhotovením kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer na prevod nehnuteľnosti spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci, v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením OZ č. 3/28032019 písm. A bod 31 zo dňa 28.03.2019 pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. Bratislava do jej výlučného vlastníctva v celosti.

Čítať ďalej...

Usmernenie k nahlasovaniu odcudzených hospodárskych zvierat do CEHZ

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky “ 10.5.2019

Róbert Lakatos– od Okresný súd Levice, do 27.5.2019

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.