Hlavná obsah

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XLII. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 25. októbra 2018 (vo štvrtok) o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Program:

Čítať ďalej...

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

"oznámenie o uložení zásielky na pošte"

 

Pavel Slaný – do 29.10.2018

Denis Szatmári – do 29.10.2018

Ivan Vanya – do 2.11.2018

 

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

OBEC TVRDOŠOVCE

Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce

zastúpená Ing. Mariánom Tóthom

starostom obce

 

z v e r e j ň u j e

 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere prenájmu majetku obce Tvrdošovce

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Čítať ďalej...

V zmysle § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hláseníí pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení Vám oznamujeme, že máte na Obecnom úrade Tvrdošovce v kancelárii č. 1 uložené:

oznámenie o uložení zásielky na pošte“

Jozef Dvorský – do 25.10.2018

Pri preberaní zásielky je potrebné predložiť platný občiansky preukaz.

Správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie

Naša značka UPN-O/1334-2017/2018-K5

V Tvrdošovciach dňa 27.06.2018

 

Vec: Koncept územnoplánovacej dokumentácie obce - Územný plán obce Tvrdošovce”

 

Obec Tvrdošovce ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (stavebný zákon)

zvoláva verejné prerokovanie

„Konceptu územnoplánovacej dokumentácie obce – Územný plán Tvrdošovce“

a

„Správy o hodnotení strategického dokumentu – Územný plán Tvrdošovce – koncept“

pre obyvateľov obce, dotknuté orgány št. správy, fyzické a právnické osoby

dňa 19.07.2018 (štvrtok)

o 13,00 hod. pre štátne a dotknuté orgány,

o 16.00 hod pre verejnosť, PO a FO

v zasadačke Obecného úradu obce Tvrdošovce .

 

za účasti a výkladu spracovateľa Konceptu územnoplánovacej dokumentácie obce Tvrdošovce.

Dokumentácia konceptu UPN a správy o hodnotení je uložená na obecnom úrade v obci Tvrdošovce resp. na web. stránke obce : http://tvrdosovce.sk/obecny-urad/dokumenty/category/8-uzemny-plan-obce.

 

 

Ing. Marian Tóth

Starosta obce

 

Vyvesené dňa: 29.06.2018 Zvesené dňa: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Obec obdržala oznámenie o strategickom dokumente "zmeny a doplnky č. 1 ÚPN mesta Šurany". Oznámenie je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-upn-mesta-surany.

Písomné stanovisko k oznámeniu môže verejnosť predkladať do 23. 6. 2018 na Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP, Podzámska 25, Nové Zámky.

 

Oznamujeme Vám, že bolo zverejnené rozhodnutie správneho orgánu zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na webovom sídle ministerstva:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201-1

Obec Tvrdošovce, na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 31/27022018 písm. A bod 2, prijatým na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tvrdošovciach dňa 27.02.2018

 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž č.1/2018

 

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva

k majetku vyhlasovateľa.

Výzva na podávanie súťažných návrhov na uzatvorenie Kúpnej zmluvy vrátane príloh