Hlavná obsah

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sieti na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom
č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyzýva
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (d'alej len vlastnikov) nehnutel'ností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podl'a § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.
Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15. 3. 2018.

V prípade , že táto lehota uplynie márne, ZSE a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle opravnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnutel'nosti.

Výzvu nájdete tu.