Hlavná obsah

PRIEBEH DŇA OTVORENÝCH DVERÍ  

V Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa konal 14. februára 2018 „Deň otvorených dverí“ pre stredoškolskú mládež, ktorá má záujem študovať na tejto vysokej vojenskej škole. Jeho cieľom bolo obšírne informovať záujemcov o podmienkach prijatia na štúdium, o študijných programoch, o vojenskom programe, o finančnom, logistickom zabezpečení študenta, a tiež o jeho záväzkoch. V samotnom programe dňa odzneli podrobnejšie informácie o prijímacom konaní a požiadavkách na znalosti, telesnú kondíciu a zdravotný stav uchádzača, tiež dôležité termín y (do 28 . 2. 2018 zaslanie prihlášok, 2. - 4. 5. 2018 – vedomostné skúšky).

Prítomným boli jednotlivo predstavené akreditované študijné programy denného bakalárskeho, inžinierskeho a magisterského štúdia, ktoré je možné na akadémii študovať, a to Zbraňové systémy, zbrane a ich časti, Vojenské spojovacie a informačné systémy, Elektronické zbraňové systémy, Bezpečnosť a obrana štátu. Predstavené boli z hľadiska obsahu a zamerania predmetov, špecializácie, profilu absolventa, uplatnenia v ozbrojených silách a v civile.

Prvýkrát boli na takomto podujatí predstavené nové študijné možnosti, ktoré z hľadiska vojenskej prípravy zastrešuje Akadémia ozbrojených síl na iných vysokých školách.

 

 KURZY  MATEMATIKY  A PRÍPRAVA ZO PSYCHOTESTOV NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

V termíne od 26. februára do 2. marca 2018 a v náhradnom termíne od 5. do 9. marca 2018 sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši opakovane v poradí už 9.turnus kurzu matematiky a prípravy zo psychodiagnostických testov na prijímacie skúšky, ktorého sa môžu zúčastniť záujemcovia o vysokoškolské štúdium  na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Kurz zabezpečujú a organizujú Informačné, poradenské a konzultačné služby pre vysoké školy so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Je možné sa prihlásiť a to telefonicky na č.  0905 622170.  Prichoď účastníkov do L.Mikuláša je v deň zahájenia kurzu do 10.00 hod. Bude zabezpečený odvoz zo železničnej a autobusovej stanice na ubytovňu v kasárňach, vydane raňajky a zahájená vyuka. Vyuka matematiky bude prebiehať denne v dobe od 10.00 do 18.00 hodiny. Na konkrétnych príkladoch bude vysvetlených 19 tematických celkov, ktoré sa požadujú na prijímaciu skúšku.  Príprava zo psychotestov bude prebiehať v dob e od 19. 00 do 22.00 hod. Bude zameraná na zvládnutie inteligenčných,osobnostných a  emocionálnych predpokladov uchádzača o vysokoškolské štúdium. Pre účastníkov kurzu je zabezpečené ubytovanie, stravovanie, občerstvenie a študijné materiály. Doporučujeme si vziať so sebou veci pre osobnú hygienu, veci pre športovanie, osobne doklady, peniaze pre úhradu kurzu. Je možné uhradiť cenu kurzu aj v neskoršom termíne podľa dohodnutého splátkového kalendára. V prípade účasti požadujeme telefonicky nahlásiť čas príchodu na železničnú (autobusovú) stanicu v L.Mikuláši (z dôvodu zabezpečenia odvozu na ubytovňu). Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v kurze, ktorým ospravedlnia svoju neúčasť v skole, ktorú navštevujú. 

Po skúsenosti z minulých rokov predpokladáme aj v tomto školskom roku veľký záujem o štúdium (800 uchádzačov), prijatých bude 124 najlepšie pripravených študentov a preto prípravné kurzy budú pokračovať opakovane aj v ďalších termínoch. Súčasťou kurzu je aj poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa lekárskeho vyšetrenia, psychodiagnostických testov, previerky fyzickej zdatnosti a podávania prihlášok na štúdium. Forma prevedenia je individuálna, to znamená, že sa každému študentovi venujeme osobne, čo však zároveň limituje počet účastníkov v jednom turnuse.  Bližšie informácie poskytneme záujemcom, pokiaľ nás osobne navštívia v Liptovskom Mikuláši alebo nám zatelefonujú na číslo:   0905 622170. Osobnú návštevu treba predom nahlásiť. Je možné prísť aj v sobotu alebo v nedeľu. Telefonicky zodpovieme na otázky denne v dobe od 10.00 do 24.00 hodín a to aj v sobotu a v nedeľu.

Srdečne Vás pozývame na 5. ročník súťaže spojenej s ochutnávkou pálenky, ktorý sa uskutoční dňa 26. januára 2018, v piatok o 18.00 hodine vo veľkej sále Obecného domu.

Podmienkou účasti na súťaži je vstupné vo výške 10 € a min. 0,7 l pálenky. Odovzdané vzorky bude hodnotiť odborná porota. Podmienky hodnotenia destilátov určí predseda poroty. Majitelia najlepších páleniek budú odmenení peknými cenami.

V. ochutnávka pálenky spojená so súťažou o najlepšiu pálenku bude ukončená štýlovo večerou a hudbou. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 24. januára 2018 osobne u p. Zoltána Ágha, alebo na telefónnom čísle: 0905 323 847. Všetkých záujemcov srdečne očakávame.

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže ísť o podvodníkov a zlodejov.

Ďalej upozorňujú seniorov, aby si vždy overili , či naozaj ich telefonicky kontaktuje ich príbuzný, lekár, či iná osoba, ktorá sa predstavila v telefóne. Zároveň vyzýva seniorov, aby nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, aby nevyberali úspory zo svojich účtov pre cudzie osoby, aj keď pôsobia dôveryhodne.

V tejto súvislosti upozorňuje Policajný zbor, že podvodníci ovládajú veľa spôsobov a manipulačných techník ako získať dôveru občanov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť. Preto PZ vyzýva seniorov, aby nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote, nevyberali pred nimi peniaze a nerozmieňali im bankovky, aj keď pôsobia dôveryhodne.

Celé znenie upozornenia nájdete tu.

 

Vážení občania!

Obecný úrad Tvrdošovce žiada daňovníkov, u ktorých v roku 2017 nastali zmeny týkajúce sa vlastníctva nehnuteľností, to znamená predali, kúpili, darovali, zdedili alebo nadobudli v dražbe pozemok, dom alebo byt, aby v zmysle zákona nahlásili tieto zmeny na obecnom úrade. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením alebo dedením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.    

Ďalej  oznamujeme všetkým daňovníkom, ktorí   dovŕšili 70 rokov svojho veku života, že si môžu uplatniť oslobodenie od dane zo stavieb na bývanie a bytov.

Ďalej žiadame majiteľov psov o nahlásenie skutočností podmieňujúce vznik a zánik daňovej povinnosti.

Tieto skutočnosti žiadame nahlásiť na obecnom úrade do 31. januára 2018 v kanc. č. 1. Po tomto termíne nahlasovanie skutočností už nebudeme akceptovať.

Daň z nehnuteľnosti bude treba uhradiť v termíne od 1. marca do 31. mája 2018.

Za pochopenie ďakujeme.

Pozvánka na stretnutie
 
 Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor pozýva vlastníkov, ktorým boli vyčlenené pozemky do dočasného náhradného užívania, podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. z., na stretnutie,  ktoré sa uskutoční
dňa 18.01.2018 (štvrtok) o 09 00 hod.  v Dome kultúry v ových Zámkoch, Hlavné námestie č. 7.
 
 Na stretnutí budú vysvetlené všetky zmeny v zákonoch, ktoré sa týkajú užívania náhradných pozemkov. Po prednáške budú pracovníci Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru k dispozícii na individuálne konzultácie.
 
 JUDr. Ladislav Černák  vedúci

 
INFORMÁCIA PRE UŽÍVATEĽOV NÁHRADNÝCH POZEMKOV  
 
Upozorňujeme občanov, ktorým boli v minulosti pridelené poľnohospodárske pozemky do náhradného užívania podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. na blížiace sa zákonné lehoty. Ak spĺňajú zákonom stanovené kritériá a majú záujem náhradné pozemky užívať aj do budúcnosti, musia podať najneskôr do 28. februára 2018 na príslušný okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku podľa § 12b zákona č. 504/2003 Z.z.  Ak tak neurobia, stratia možnosť tieto poľnohospodárske pozemky využívať, nakoľko  31. decembra 2018 stratia platnosť všetky rozhodnutia, ktorými im pozemky do náhradného užívania boli v minulosti vyčlenené.

Čítať ďalej...

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XXXI. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 11. decembra 2017 (v pondelok) o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Čítať ďalej...

Arriva Nové Zámky oznamuje obyvateľom obce, že od 10. decembra 2017 sú v platnosti nové cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy v pôsobnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s., organizačná jednotka Nové Zámky.

404425 Nové Zámky-Šurany-Tvrdošovce-Jatov-Rastislavice od 10.12.2017

404403 Nové Zámky-Palárikovo-Šaľa od 10.12.2017

http://www.arrivanz.sk/oznam-22/cestovne-poriadky-pre-rocnik-20172018/

 

Z dôvodu hustého sneženia Vás žiadame, aby ste svoje motorové vozidlá nenechávali odstavené a zaparkované na cestných komunikáciach. Takto zaparkované autá spôsobujú prekážku pri zimnej údržbe vozoviek a komplikujú dopravu.

Zároveň žiadame obyvateľov, aby udržiavali stav chodníkov pred svojimi príbytkami v stave spôsobilom na jeho bezpečné používanie.

Ďakujeme!

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že XXX. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 30. novembra 2017 (vo štvrtok) o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu.

Čítať ďalej...

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sieti na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom
č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyzýva
všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (d'alej len vlastnikov) nehnutel'ností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podl'a § 43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.
Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15. 3. 2018.

Čítať ďalej...

Oznamujeme Vám, že dňa 18. novembra 2017 t.j. v sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny sa bude predávať pri Obecnom dome jed proti hlodavcom.