Hlavná obsah

Vážení spoluobčania!

Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili na Slovensku voľby do samosprávy obcí, ktoré sa v Tvrdošovciach skončili nasledovným výsledkom:

Z celkového počtu oprávnených voličov 4 358 sa vo voľbách zúčastnilo 1 360 voličov, čo znamená 31,20 %-nú účasť.

 

 Vo voľbách za starostu obce kandidatúra bola podaná na Ing. Mariána Tótha, ktorého nominovala Občianska strana MOST-HÍD. Ing. Marián Tóth sa stal starostom obce Tvrdošovce s 1 153 platnými hlasmi aj na ďalšie 4-ročné volebné obdobie.

 

Podľa volebných výsledkov poslancami obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2018-2022 budú nasledovní kandidáti:                              

1. RNDr. Michal Bara, Strana maďarskej komunity 704 hlasov
2. Gabriela Halászová, MOST-HÍD 698 hlasov
3. Ing. František Buda, Kresťanskodemokratické hnutie 587 hlasov
4. doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD., Kresťanskodemokratické hnutie 566 hlasov 
5. Ing. Marian Batyka, Kresťanskodemokratické hnutie 564 hlasov 
6. Jozef Csanda, MOST-HÍD 532 hlasov
7. MUDr. Zoltán Borbély, PhD., nezávislý kandidát  495 hlasov
8. Ing. Kamil Tóth, MOST-HÍD  484 hlasov
9. Ing. Kristián Birkus, MOST-HÍD 477 hlasov
10. Ing. Róbert Borbély, MOST-HÍD 468 hlasov
11. Michal Bencze, Strana maďarskej komunity 457 hlasov
12. Imrich Mészáros, nezávislý kandidát 440 hlasov

Novému starostovi obce i poslancom obecného zastupiteľstva blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v  práci do ďalších štyroch rokov.

Zoznam náhradníkov - kandidátov, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva

1. Mgr. Baloghová Katarína, Strana maďarskej komunity 413 hlasov
2. Ing. Balogh Lukács, 27 r., Kresťanskodemokratické hnutie 410 hlasov
3. Ing. Zsilinszká Magdaléna, nezávislá kandidátka 395 hlasov
4. Bc. et Ing. Takácsová Mariana, Strana maďarskej komunity 381 hlasov
5. Mgr. Györi Beáta, MOST-HÍD 338 hlasov
6. Ing. Oravek Tomáš, MOST-HÍD 306 hlasov
7. Ing. Roskó Peter, Strana maďarskej komunity 290 hlasov
8. Benkő Ľudovít, nezávislý kandidát 277 hlasov
9. Birkus Lorant, Strana maďarskej komunity 271 hlasov
10. Ing. Vavrečanová Eva, MOST-HÍD 265 hlasov
11. Moravčík Ivan, Kresťanskodemokratické hnutie 231 hlasov
12. Takács Marián, MOST-HÍD 203 hlasov
13. Ing. Fujas Gabriel, Kresťanskodemokratické hnutie 152 hlasov
14. Mgr. Cibulková Martina, Kresťanskodemokratické hnutie 145 hlasov
15. Vaňa Zsolt, Strana maďarskej komunity 128 hlasov

Vážení občania!

Obecný úrad Tvrdošovce informuje voličov, že 10. november 2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí. V Tvrdošovciach budú vytvorené podobne, ako v predchádzajúcich rokoch aj tento krát 4 volebné okrsky.

1. okrsok v budove Základnej školy na Novej ceste,

2 a 3. okrsok v budove Obecného domu na Obchodnej ulici,

4. okrsok v budove MŠ na Hlbokej ulici.

Informujeme tých voličov, ktorí sa zo zdravotných alebo iných dôvodov nemôžu zúčastniť vo voľbách osobne, že si pred voľbami môžu požiadať o prenosnú urnu na obecnom úrade v kanc. č. 12 alebo na tel. čísle: 6 492 413. O prenosnú urnu bude možné požiadať aj počas volieb.

Ďakujeme, že využijete svoje volebné právo a zúčastníte sa v komunálnych voľbách.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Tvrdošovce

1. Marián Tóth, Ing., 41 r., starosta, Most - Híd

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva obce Tvrdošovce

Obec Tvrdošovce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Vo volebnom obvode sa volí 12 poslancov.

Volebný obvod číslo 1

 1. Lukács Balogh, Ing., 27 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Zoltán Balogh, doc. Ing. PhD., 41 r., vysokoškolský pedagóg, Kresťanskodemokratické hnutie
 3. Katarína Baloghová, Mgr., 36 r., učiteľka, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 4. Michal Bara, RNDr., 64 r., dôchodca, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 5. Marian Batyka, Ing., 41 r., profesionálny vojak, Kresťanskodemokratické hnutie
 6. Michal Bencze, 60 r., geodet, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 7. Ľudovít Benkő, 53 r., zámočník – prevádzkový, nezávislý kandidát
 8. Kristián Birkus, Ing., 34 r., softvérový inžinier, Most - Híd
 9. Lorant Birkus, 45 r., zmenový majster, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 10. Róbert Borbély, Ing., 46 r., výkonný riaditeľ, Most – Híd
 11. Zoltán Borbély, MUDr. PhD., 54 r., lekár, nezávislý kandidát
 12. František Buda, Ing., 53 r., zamestnanec v štátnej službe, Kresťanskodemokratické hnutie  
 13. Martina Cibulková, Mgr., 24 r., SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie    
 14. Jozef Csanda, 65 r., súkromný podnikateľ, Most – Híd
 15. Gabriel Fujas, Ing., 46 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie  
 16. Beáta Györi, Mgr., 36 r., pedagóg, Most – Híd
 17. Gabriela Halászová, 50 r., súkromná podnikateľka, Most – Híd
 18. Imrich Mészáros, 52 r., živnostník, nezávislý kandidát
 19. Ivan Moravčík, 42 r., tréner, Kresťanskodemokratické hnutie    
 20. Tomáš Oravek, Ing., 29 r., inžinier elektroniky, Most – Híd
 21. Peter Roskó, Ing., 43 r., manažér, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 22. Marián Takács, 38 r., elektromechanik, Most – Híd
 23. Mariana Takácsová, Bc. et Ing., 47 r., štátna zamestnankyňa, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 24. Kamil Tóth, Ing., 40 r., záhradný a krajinný inžinier, Most – Híd
 25. Zsolt Vaňa, 39 r., technik údržby, Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
 26. Eva Vavrečanová, Ing., 37 r., inžinierka ekonómie, Most – Híd
 27. Magdaléna Zsilinszká, Ing., 57 r., ekonómka, nezávislá kandidátka

Tvrdošovce, 24. 9. 2018

 

Kandidátnu listinu v listinnej forme predkladá kandidát osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018) zapisovateľke miestnej volebnej komisie Renáte Mogrovič, Obecný úrad v Tvrdošovciach, Novozámocká cesta 56, počas úradných hodín obecného úradu.

Posledný termín na predloženie kandidátnej listiny je 11. 9. 2018 do 24,00 hod.

Predkladanie kandidátnej listiny v listinnej forme dňa 11. 9. 2018, od 16.00 do 24.00 hod. je možné zapisovateľke miestnej volebnej komisie Renáte Mogrovič po telefonickom dohovore.

Na prípravu a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy:

Obec - starosta obce - obecné zastupiteľstvo
 1.

Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 na podmienky obce

obec

po schválení harmonogramu

vládou Slovenskej republiky

 

 

 

 

 2.

Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie
a zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené jeho meno, priezvisko, sídlo, telefónne číslo a emailovú adresu

starosta obce

do 30. 08. 2018

 

 

 

 

 3.

Zaslať okresnému úradu údaj o počte obyvateľov obce

obec

nad 5000 obyvateľov

do 30. 08. 2018

 

 

 

 

 4.

Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb
a ich vykonanie

starosta obce

do 30. 08. 2018

 

 

 

 

 5.

Aktualizovať stály zoznam voličov

obec

priebežne

 

 

 

 

 6.

Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania

obec

do troch dní

od podania námietky

 

 

 

 

 7.

Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

obec

do 30. 08. 2018

 

 

 

 

 8.

Zaslať zoznam volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky v príslušnom kraji

obec

do 30. 08. 2018

 

 

 

 

 9.

Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti a zoznam predložiť príslušnému okresnému úradu

starosta obce

do 11. 09. 2018

 

 

 

 

 10.

Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

starosta obce

do 11. 09. 2018

 

 

 

 

 11.

Vymenovať chýbajúcich členov miestnej volebnej komisie

starosta obce

12. 09. 2018

 

 

 

 

 12.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej komisie, vykonať poučenie členov miestnej volebnej komisie o ochrane osobných údajov a vykonať školenie členov miestnej volebnej komisie k činnosti miestnej volebnej komisie

starosta obce

a zapisovateľ miestnej volebnej komisie

do 18. 09. 2018

 

 

 

 

 13.

Zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Slovenskej republiky na využitie elektronického spracovania výsledkov volieb

obec

do 18. 09. 2018

 

 

 

 

 14.

Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie

starosta obce

12. 10. 2018

 

 

 

 

 15.

Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce   spôsobom
v mieste obvyklým

obec

v spolupráci s miestnou volebnou komisiou

do 16. 10. 2018

 

16.

Zaslať zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v elektronickej podobe okresnému úradu

starosta obce nad 5000 obyvateľov

do 16. 10. 2018

 

 

 

 

 17.

Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a  nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a podľa kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby starostu obce

obec

bezodkladne
po doručení zoznamu zaregistrovaných kandidátov

 

 

 

 

 18.

Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb

obec

do 16. 10. 2018

 

 

 

 

 19.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie o ochrane osobných údajov

starosta obce

do 24. 10. 2018

 

 

 

 

 20.

Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na miestnu volebnú komisiu a každú okrskovú volebnú komisiu

obec

do 31. 10. 2018

 

 

 

 

 21.

Doručiť sken alebo fotokópie originálu hlasovacích lístkov   príslušnému pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky

starosta obce

v spolupráci s predsedom miestnej volebnej komisie

do 31. 10. 2018

 

 

 

 

 22.

Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie

starosta obce
a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie

do 06. 11. 2018

 

 

 

 

 23.

Zabezpečiť vybavenie volebných miestností

obec

do 09. 11. 2018

 

 

 

 

 24.

Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii

obec

do 10. 11. 2018

 

 

 

 

 25.

Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov

obec

najneskôr hodinu
pred začatím hlasovania

 

 

 

 

 26.

Zabezpečiť doručenie zápisnice miestnej volebnej komisie okresnej volebnej komisii

obec

bezodkladne po podpísaní zápisnice miestnej volebnej komisie

 

 

 

 

 27.

Prevziať do úschovy volebné dokumenty  miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

obec

bezprostredne
po ukončení činnosti miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie