Hlavná obsah

Vážení občania!

Obecný úrad Tvrdošovce žiada daňovníkov, u ktorých v roku 2017 nastali zmeny týkajúce sa vlastníctva nehnuteľností, to znamená predali, kúpili, darovali, zdedili alebo nadobudli v dražbe pozemok, dom alebo byt, aby v zmysle zákona nahlásili tieto zmeny na obecnom úrade. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením alebo dedením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.    

Ďalej  oznamujeme všetkým daňovníkom, ktorí   dovŕšili 70 rokov svojho veku života, že si môžu uplatniť oslobodenie od dane zo stavieb na bývanie a bytov.

Ďalej žiadame majiteľov psov o nahlásenie skutočností podmieňujúce vznik a zánik daňovej povinnosti.

Tieto skutočnosti žiadame nahlásiť na obecnom úrade do 31. januára 2018 v kanc. č. 1. Po tomto termíne nahlasovanie skutočností už nebudeme akceptovať.

Daň z nehnuteľnosti bude treba uhradiť v termíne od 1. marca do 31. mája 2018.

Za pochopenie ďakujeme.