Hlavná obsah

OBEC  TVRDOŠOVCE

so sídlom: Obecný úrad Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce
v zastúpení: Ing. Mariánom Tóthom, MBA starostom obce

v y h l a s u j e

v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové  konanie  na  obsadenie  funkcie riaditeľa/ riaditeľky
Materskej školy na Ul. Hlboká č. 19, Tvrdošovce
s termínom nástupu 01.07.2019


1) Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu:
a) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
b) prvá atestácia podľa  zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania.

2) Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
a) bezúhonnosť,
b) zdravotná spôsobilosť,
c) organizačné a riadiace schopnosti,
d) práca s PC,
e) komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
f) znalosť príslušnej legislatívy.

3) Zoznam požadovaných dokladov:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
b) profesijný štruktúrovaný životopis,
c) overené doklady o najvyššom nadobudnutom vzdelaní,
d) potvrdenie o požadovanej dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
e) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
f) písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
g) lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov,
h) písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi posielajte poštou alebo doručte osobne v obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy na Ul. Hlboká č. 19, Tvrdošovce  – NEOTVÁRAŤ“ do  30. apríla 2019  do 14,00 h (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne)  na adresu zriaďovateľa:

Obecný úrad
Novozámocká cesta 56
941 10 Tvrdošovce

Termín, čas a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady bude oznámené písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie: Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce, tel. 0917 948 999, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


V Tvrdošovciach, dňa 19.03.2019
                                                                                                                Ing. Marián Tóth, MBA
                                                                                                                         starosta obce