Hlavná obsah

OBEC  TVRDOŠOVCE

so sídlom: Obecný úrad Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce
v zastúpení: Ing. Mariánom Tóthom, MBA starostom obce

v y h l a s u j e

v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky
Základnej školy J.A. Komenského v Tvrdošovciach, Nová cesta 9
s termínom nástupu 01.07.2019


1) Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu:
a) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
b) prvá atestácia  podľa  zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania.

2) Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
a) znalosť legislatívy zariadenia s právnou subjektivitou,
b) bezúhonnosť,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) ovládanie štátneho jazyka
e) komunikačné, organizačné a riadiace schopností, aktívna práca s PC.

3) Zoznam požadovaných dokladov:
a) písomná  žiadosť o zaradenie do výberového konania,
b) profesijný štruktúrovaný životopis,
c) overené kópie dokladov o vzdelaní vrátane  prvej atestácie,
d) potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
e) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
f) písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
g) lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov,
h)  písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi posielajte poštou alebo doručte osobne v obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy J.A.Komenského Tvrdošovce   – NEOTVÁRAŤ“ do  30.apríla 2019  do 14,00 h (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne)  na adresu zriaďovateľa:

Obecný úrad
Novozámocká cesta 56
941 10 Tvrdošovce

Termín, čas a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady bude oznámené písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie: Obec Tvrdošovce, Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce, tel. 0917 948 999, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


V Tvrdošovciach, dňa 19.03.2019
                                                                                                                Ing. Marián Tóth, MBA
                                                                                                                         starosta obce