Hlavná obsah

Odpadové hospodárstvo

PVS oznamuje obyvateľom, že v dňoch od 1-4. apríla 2019 sa uskutoční v Tvrdošovciach zber veľkoobjemového odpadu, a to starého nábytku, stolov, stoličiek, matracov, kobercov a pod. ako aj znečistených fólií. Veľkoobjemový odpad sa bude zbierať podľa dní, kedy sa z jednotlivých ulíc odváža komunálny odpad. Žiadame Vás, aby ste vyložili oddelene drevený nábytok, matrace, umývadlá a znečistené fólie. Ďalej vás prosíme, aby ste dodatočne nevyložili na ulicu veľkoobjemový odpad, nakoľko pracovníci PVS sa nebudú môcť vracať do ulíc, odkiaľ už veľkoobjemový odpad odviezli. Ďakujeme.

Ďalej informujeme, že od 1-4. apríla 2019 sa budú zbierať aj neznečistené fólie a polystyrén. Neznečistené fólie aj polystyrén treba vložiť zvlášť do vreca a na každé vrece treba nalepiť žltú samolepku s nápisom PLAST.

Dôrazne vás žiadame, aby ste počas zberu veľkoobjemového odpadu nevyložili pred svoje príbytky zelený odpad, ani iný separovaný odpad.

Ďakujeme, že triedite odpad.

V zmysle § 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Tvrdošovce v roku 2018 dosiahla 30,872% úroveň vytriedenia komunálneho odpadu.

MACH TRADE spol. s  r. o. / INSA spol. s r.o.

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA

použitých batérií a akumulátorov

 

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

Čítať ďalej...

Oznamujeme obyvateľom obce, že v dňoch od 23. až 26. októbra 2017 sa uskutoční v obci zber veľkoobjemového odpadu. Touto cestou vás žiadame, aby ste veľkoobjemový odpad vyložili pred svoje domy v ten deň, kedy sa z vašej ulice odváža komunálny odpad.

Za porozumenie vám ďakujeme.

Vážení občania,

žiadame Vás, aby ste do farebných kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci na zber separovaného odpadu uložili len odpad, ktorý patrí do daného kontajnera. To znamená, že do modrého kontajnera patrí len čistý papier, do žltého kontajnera len PET fľaše, tetrapackové obaly a kovový odpad. Ďakujeme.

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti  fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.

Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

Oznamujeme obyvateľom obce, že sa v Tvrdošovciach v rámci separovania odpadu zbierajú aj použité prázdne tonery do tlačiarní a batérie, ktoré nepatria do komunálneho odpadu, keďže obsahujú nebezpečné látky. Tieto druhy ťažko rozložiteľného odpadu je potrebné vložiť do nádob určených na zber týchto komodít, do tzv. recykloboxov, ktoré sú rozmiestnené v budovách obecného úradu, obecného domu a trhoviska.

Odovzdaním použitých batérií a tonerov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete k ochrane životného prostredia. Ďakujeme vám.

MACH TRADE spol. s  r. o. / INSA spol. s r.o.

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA

použitých batérií a akumulátorov

Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené na Obecnom úrade, v Obecnom dome a na Trhovisku v Tvrdošovciach.

Čítať ďalej...

RECobal, s.r.o., Bohrova 1, 851 01  Bratislava

 

Papier

PAPIER, ktorý ZBIERAME prostredníctvom školských zberov:

Zošity, časopisy, letáky, knihy, papierové vrecká, katalógy, noviny, kancelársky papier, stlačené krabice z tvrdého papiera a lepenky, papierové obaly, papierové tašky.

 

NEZBIERAME:

Znečistené vreckovky, mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, vrstvené obaly, použité kuchynské utierky a papierové vreckovky, väzbové obaly kníh, asfaltový a dechtový papier, papierové plienky, lepiace pásky z krabíc.

ODPORÚČAME:

Z časopisov a kancelárskych papierov je nutné oddeľovať kovové

............................................................................................................

SKLO

 

SKLO, ktoré ZBIERAME do zelených vriec:

Neznečistené sklenené fľaše od nápojov a potravín, fľaše od zaváranín, rôzne predmety zo skla napr. poháre.

NEZBIERAME:

Žiarovky, žiarivky, keramiku, porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, obrazovky z PC a TV, pozlátené alebo pokovované sklo.

Tabuľové sklo nedávame do vriec.

 

ODPORÚČAME:

Fľaše a poháre vypláchnite od zvyškov potravín. Fľaše nerozbíjajte.

Kahance so zvyškom vosku a kovovými krúžkami vhadzujeme do KUKA nádoby. 

...........................................................................................................

PLASTY, TETRAPAKY A KOVY:

 

PLASTY, TETRAPAKY A KOVY, ktoré ZBIERAME SPOLOČNE do žltých kontajnerov a vriec:

PET-fľaše všetkých farieb, plastové obaly z potravín a drogérie, kelímky od mliečnych výrobkov, obaly z vajíčok, igelitové tašky a sáčky, nápojové obaly (Tetrapaky - VKM), nápojové plechovky, konzervy od potravín, kovové vrchnáky fliaš, obaly zo sprejov.

NEZBIERAME:

Obaly od chemikálií a nebezpečných látok, obaly od sladkostí, či cestovín, znečistené fólie, gumu, molitan, nafukovacie bazény, viacvrstvové obaly od kávy a instantných polievok.

............................................................................................................

Prečo Triediť?

 

Množstvo odpadov z obalov neustále narastá a tvorí ho priemerne až 45% objemu odpadov z domácností.

Pri súčasnej priemernej spotrebe ropy na 1 obyvateľa Zeme sa súčasné zásoby ropy môžu vyčerpať za 13 rokov.

Recykláciou šetríme energiu: plasty 97%, hliník 95%, oceľ  74%, papier 70%, sklo 25%

Recykláciou 1 ks hliníkovej plechovky ušetríme toľko elektrickej energie, že by stačila na 3 hod prevádzky počítača alebo televízora.

30 PET fliaš je potrebných pre výrobu novej fleecovej bundy.

Viac ako 90% sklenených fľašiek v Európe je vyrobených z recyklovaného skla.

Použitý papier sa dá recyklovať a použiť pri výrobe nového papiera až 6 krát.  

............................................................................................................

Obec Tvrdošovce vykonáva zber komunálneho odpadu v dvojtýždňových intervaloch a to každý párny týždeň.